اثربخشی آموزش مهارت های زندگی در راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان نوجوانان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
آموزش مهارت های زندگی روش موثری در جهت رشد شخصیت سالم و تامین بهداشت روانی نوجوانان است. در این ارتباط راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان یکی از مهمترین عوامل موثر در رشد مطلوب شخصیت نوجوانان است، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی در راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان نوجوانان شهرستان بجنورد انجام پذیرفت.
مواد و روش کار
با استفاده از طرح تجربی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل، 48 دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای، انتخاب و به صورت تصادفی در گروه (آزمایش و کنترل) جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت 10جلسه تحت آموزش مهارت های زندگی قرار گرفت. هر دو گروه فرم کوتاه پرسش نامه نظم جویی شناختی هیجان (گارنفسکی، کرایچ و اسپینهاون، 1390) را قبل و بعد از مداخله تکمیل نمودند.
یافته ها
نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که تفاوت میانگین های تعدیل شده دو گروه آزمایش و کنترل در راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان از نظر آماری معنادار است. به عبارت دیگر، آموزش مهارت-های زندگی منجر به کاهش راهبردهای سازش نایافته ملامت خویش، نشخوارگر ی، فاجعه سازی و ملامت دیگران و افزایش راهبردهای سازش یافته پذیرش، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه-ریزی، ارزیابی مجدد مثبت و دیدگاه گیری شد.
نتیجه گیری
آموزش مهارت های زندگی از همبسته های اساسی راهبردهای نظم جویی هیجان می باشد و می توان با طراحی مداخلات مبتنی بر مهارت های زندگی گام های اساسی در توانمندسازی روان-شناختی و هیجانی نوجوانان برداشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
405 -417
لینک کوتاه:
magiran.com/p1449201 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.