بررسی ترکیبات فنلی و اثر ضد میکروبی عصاره های مختلف اندام هوایی گیاه دارویی Scutellaria pinnatifida بر روی پاتوژنهای شاخص مواد غذایی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
امروزه استفاده از عصاره های گیاهی برای درمان کمکی عفونتهای میکروبی، توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود معطوف کرده است. در این پژوهش اثرات عصاره های مختلف گیاه Scutellaria pinnatifida بر روی پاتوژن های شاخص مواد غذایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. Scutellaria pinnatifida گیاهی از جنس اسکوتلاریا، خانواده نعناعیان و بومی خراسان می باشد.
مواد و روش کار
پس از تهیه عصاره متانولی، دی کلرومتانی و اتیل استاتی گیاه به روش ماسراسیون، حضور ترکیبات فنلی و اثر ضد میکروبی عصاره های حاصل از اندام هوایی Scutellaria pinnatifida به دو روش دیسک و چاهک در باکتریهای گرم مثبت و منفی بررسی گردید.
یافته ها
باکتری استافیلوکوکوس اورئوس با بالاترین هاله عدم رشد به عنوان حساس ترین باکتری در دو روش دیسک (24 میلیمتر) و چاهک (24 میلیمتر) مشاهده گردید. در حالیکه اثر قابل ملاحظه ای بر روی باکتری های گرم منفی نداشت. در این مطالعه عصاره متانولی دارای بالاترین میزان ترکیبات فنلی می باشد. یافته ها نشانگر این است که در اندام هوایی گیاه، عصاره اتیل استاتی نسبت به سایر عصاره ها بیشترین اثر را داشت و عصاره دی کلرومتانی کمترین اثر را نشان داد.
نتیجه گیری
نتایج نشان داد که هاله عدم رشد به دست آمده در اندام هوایی این گیاه بر روی باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوس در مقایسه با نمونه کنترل مثبت جنتامایسین قابل توجه بوده و تاثیر تقریبا مشابهی با جنتامایسین بر روی حذف باکتریهای گرم مثبت نشان داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
393 -403
لینک کوتاه:
magiran.com/p1449203 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!