کاهش خطای رده بندی تعیین بیماری تیروئید در شهرستان شوشتر با استفاده از الگوریتم بوستینگ درختی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
غده تیروئید یکی از غدد حیاتی بدن است که می توان گفت به طور غیر مستقیم روی تمام ارگان های بدن مانند قلب، کلیه، دستگاه گوارش و غیره اثر دارد هدف این مطالعه استفاده از الگوریتم بوستینگ در کاهش خطای تشخیص غده تیروئید نرمال از غده تیروئید غیرنرمال می باشد. این الگوریتم یک روش قدرتمند در حوزه تشخیص و پیش بینی می باشد. الگوریتم بوستینگ به طور مکرر یک رده بندی کننده پایه را روی داده های دوباره وزن دار شده رشد می دهد و در نهایت یک ترکیب خطی از نتایج تشکیل می دهد و از این رو دقت را بهبود می بخشد.
مواد و روش کار
این مطالعه از نوع مقطعی است. داده های وضعیت غده تیروئید یک نمونه 103تایی از مراجعه کنندگان به آزمایشگاه سلامت شهرستان شوشتر در سال 89-90 مورد تحلیل قرار گرفت برای تشخیص غده تیروئید نرمال از غده تیروئید غیرنرمال از درخت های تصمیم معمولی و درخت های تصمیم بوستینگ از نرم افرار 3.0.1R استفاده شد. برای مقایسه نتایج از روش تحلیل رده بندی و سه معیار نرخ خطای رده بندی، حساسیت و ویژگی استفاده شد.
یافته ها
نرخ خطای رده بندی، حساسیت و ویژگی در مجموعه آزمون برای درخت های تصمیم معمولی به ترتیب 088/ 0، 91/ 0 و 92 /0 به دست آمدند و در درخت های تصمیم بوستینگ سه معیار فوق به ترتیب 029/ 0، 955/ 0و 1 به دست آمدند.
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان داد که الگوریتم بوستینگ برای تشخیص غده تیروئید نرمال از غده تیروئید غیرنرمال بسیار موفق تر عمل می کند بنابراین استفاده از درخت های تصمیم بوستینگ جهت تشخیص و پیشگویی وضعیت غده تیروئید پیشنهاد می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
381 -391
لینک کوتاه:
magiran.com/p1449206 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!