میزان گرایش به تماشای تلویزیون و ارتباط آن با دریافت گروه های غذایی و نمایه توده بدنی کودکان 2 تا 6 ساله

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
تغذیه دوران کودکی نقش بسیار مهمی در سلامت افراد ایفا می کند. رسانه های جمعی به ویژه تلویزیون نقش بسزایی در شکل گیری تغذیه و نمایه توده بدنی کودکان دارند. این مطالعه به منظور شناسایی ارتباط بین میزان گرایش به تماشای تلویزیون و میزان تاثیرگذاری آن بر کودک با دریافت گروه های غذایی و نمایه توده بدنی کودکان پیش دبستانی انجام شده است.
مواد و روش کار
مطالعه حاضر به صورت مقطعی و توصیفی– تحلیلی بر روی 114 کودک 2 تا 6 ساله ثبت نامی در مهدکودک های شهر تهران اجرا گردید. اطلاعات مربوط به میزان تماشای تلویزیون و تاثیر آن از طریق پرسشنامه های اطلاعات عمومی و پرسشنامه معتبر تاثیر تماشای تلویزیون بر کودک از دیدگاه والدین جمع آوری شد. پرسشنامه بسامد خوراک نیز به منظور اطلاع از دریافت غذایی کودک تکمیل گردید. قد و وزن کودکان با استفاده از ترازو و متر نواری اندازه گیری شد. آنالیز آماری نتایج حاصل از مطالعه به وسیله نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تست تحلیل واریانس ANOVA انجام گرفت.
یافته ها
نتایج نشان داد که میزان مصرف از گروه گوشت ها (p=0.008)، قندها (p=0.013)، و گروه اسنکها و دسر ها(p=0.011) در کودکانی که به میزان بیشتری تلویزیون تماشا می کردند، بیشتر از سایر کودکان بود. میزان نمایه توده بدنی و مصرف غلات در کودکانی که به تماشای تبلیغات غذایی علاقه داشتند (p=0.019) بطور معنی داری بالاتر از سایرین بود. همچنین میزان مصرف از گروه چربی ها در کودکانی که از دید والدینشان بیشتر تحت تاثیر تلویزیون قرار می گیرند (p=0.017) بیشتر از سایر کودکان بود.
نتیجه گیری
طبق نتایج به دست آمده از مطالعه، افزایش تماشای برنامه های تلویزیونی با افزایش نمایه توده بدنی و افزایش مصرف از گروه های کم ارزش غذایی مرتبط می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
369 -380
لینک کوتاه:
magiran.com/p1449209 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!