بررسی توده های گردنی و علل آن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک گوش حلق و بینی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
توده های گردنی جزو شکایات شایع بیماران مراجعه کننده به کلینیک های گوش، حلق و بینی است که طیف وسیعی از تشخیص های افتراقی ناشی از بیماریهای موضعی، متاستاتیک و سیستمیک را در برمی گیرد که علاوه بر اینکه بیمار را مضطرب می سازد، در مواردی برای کادر پزشکی نیز یک مشکل تشخیصی محسوب می شود.
مواد و روش کار
در یک مطالعه مقطعی در سال 92-1390 پس از حذف 58 بیمار مبتلا به عفونت حاد گردنی، 203 بیمار(93 زن و 110 مرد) با توده گردنی مشخص که به درمانگاه گوش حلق و بینی بیمارستان امام رضا ع در مشهد مراجعه کرده بودند، از نظر بالینی به لحاظ متغیرهای دموگرافیک و محل، تعداد، قوام، چسبندگی، حساسیت و ارتباط ضایعه با سایر ارگانها، پاتولوژی آن و مدت بیماری مورد ارزیابی قرار گرفتند. برخی از بیماران طی بررسی تحت FNA و آندوسکوپی قرار گرفتند و تشخیص قطعی ضایعه بر اساس نتیجه بیوپسی مشخص گردید.
یافته ها
شایع ترین پاتولوژی مشاهده شده در مردان به ترتیب (SCC(37/38 درصد، سیالادنیت (21 /11 درصد) و کیست مجرای تیروگلوسال (5/ 7 درصد) و در زنان به ترتیب سل (89/18 درصد)،(SCC (15/55 درصد و گواتر مولتی ندولر (8/ 7 درصد) بود. یافته ها نشان داد بین جنسیت و ضایعه نئوپلاستیک ارتباط معنی داری وجود داشت (P <0.05)، یعنی احتمال نئوپلاستیک بودن توده گردنی در مردان بیشتر از زنان بود. با افزایش سن میزان ضایعات نئوپلاستیک افزایش می یافت (05/ 0 >P).
نتیجه گیری
پس از حذف علل التهابی شایع ترین پاتولوژی در مردان SCC و در زنان سل می باشد که غالبا به ترتیب در زنجیره لنفاوی ژوگولودیگاستریک و مثلث خلفی گردن دیده می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
347 -355
لینک کوتاه:
magiran.com/p1449212 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!