کلونیزاسیون استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در بیماران بستری شده در بخش داخلی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد، خراسان شمالی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین MRSAمشکل عمده بخشهای مختلف بیمارستان می باشد. نظر به اهمیت جهانی این سویه در ایجاد عفونتهای بیمارستانی لازم است تا میزان آلودگی آن در بخشهای مختلف بیمارستان تعیین شود. این تحقیق با هدف تعیین شیوع کلونیزاسیون باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین دربیماران بستری در بخش داخلی بیمارستان امام رضا(ع) شهر بجنورد انجام پذیرفت.
مواد و روش کار
این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی 150 بیمار بستری در بخش داخلی بیمارستان امام رضا (ع) در مدت 4 ماه انجام شد. از روش متی سیلین دیسک دیفیوژن برای غربالگری سویه های مقاوم به متی سیلین استفاده گردید. در نهایت بر روی سویه های MRSA تست آنتی بیوگرام انجام گرفت.
یافته ها
از 150 بیمار نمونه گیری شده تعداد 13 نفر (7/ 8%) حامل بینی استافیلوکوکوس اورئوس بوده و از این تعداد 10 مورد (9/ 76%)را سویه MRSAتشکیل می دادند.
نتیجه گیری
وجود حاملین بینی حکایت ازحضور سویه استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در بخش داخلی بیمارستان امام رضا(ع) دارد. اگر چه میزان آلودگی با گونه استافیلوکوکوس اورئوس معنی دار نبود، ولی اکثر سویه های این باکتری جزء سویه های MRSA می باشند که می توانند انتشار وسیعی پیدا کنند
زبان:
فارسی
صفحات:
339 -345
لینک کوتاه:
magiran.com/p1449215 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!