بررسی غلظت تری هالو متانها (THMs) با شاخص کلروفرم در آب شرب شهر مشهد در سال 1391

چکیده:
زمینه و هدف
یکی از مشکلات اصلی استفاده از منابع آب سطحی غلظت بالای مواد آلی طبیعی آن است در اثر واکنش کلر آزاد با مواد آلی موجود در آب ترکیباتی بنام تری هالو متانها تشکیل می شوندکه خطرات سرطانزایی آنها در انسان و حیوانات اثبات شده و بر دستگاه تنفسی اثرات مخربی ایجاد می نماید. هدف از انجام این مطالعه بررسی غلظت تری هالو متانها با شاخص کلروفرم در آب شرب شهر مشهد می باشد.
مواد و روش کار
این مطالعه که بصورت توصیفی در سال 1391 انجام گرفت غلظت تری هالو متانها با شاخص کلروفرم در شبکه توزیع آب مناطق مختلف شهر مشهد اندازه گیری و بررسی شد تعداد90 نمونه بصورت تصادفی از شبکه توزیع آب شرب در محدوده تصفیه خانه آب و برق شهر مشهد با اولویت ابتدا و انتهای شبکه توزیع با استفاده از دستگاه(GC-MS (Gas Chromatography – Mass Spectrometry مدل QP2010Plus ساخت کشور ژاپن مورد آزمایش قرار گرفت.
یافته ها
میانگین غلظت کلروفرم در شبکه توزیع آب شرب شهر مشهد درفصل بهار وتابستان برابر 5/ 0±5/ 3 میکروگرم در لیتر میباشد و متوسط مقدار کلر باقیمانده در شبکه توزیع برابر 2/ 0±6/ 0 میلی گرم در لیتر بود.
نتیجه گیری
نتایج بدست آمده نشان داد که غلظت کلروفرم در شبکه توزیع با وجود مقدار کلر 2/ 0±6/ 0 میلی گرم در لیتر بسیار پایین تر از حد مجاز تری هالو متانها در آب آشامیدنی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان بهداشت جهانی (200میکروگرم در لیتر) و کمتر از حد مجاز توصیه شده سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا (80 میکروگرم در لیتر) بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
329 -337
لینک کوتاه:
magiran.com/p1449217 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!