تعیین کننده های قصد رفتارهای پرخطر مرتبط با ایدز در زنان تن فروش: یک رویکرد مدلی- ساختاری

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
یکی از گروه های آسیب دیده زنان در سطح جهان که به طور نامتناسبی در معرض خطر شیوع بالای ایدز و اچ آی وی قرار دارند، زنان تن فروش می باشند. با توجه به این امر، که ایدز بیماری مرتبط با رفتار است شناسایی فاکتورهای موثر بر وقوع رفتارهای مرتبط با ایدز در این جمعیت از اهمیت فراوانی برخوردار است. هدف از این مطالعه تعیین عوامل موثر بر قصد رفتارهای پرخطر مرتبط با ایدز در زنان آسیب دیده با استفاده از یک مدل نظری می باشد.
مواد و روش کار
این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی به روش سرشماری بر روی 58 نفر از زنانی که به جرم تن فروشی در زندان مرکزی مشهد به سر می بردند، انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه ای دو بخشی شامل اطلاعات فردی و سازه های مستقیم و غیر مستقیم تئوری رفتار برنامه ریزی شده بود که به شیوه مصاحبه چهره به چهره تکمیل گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری توصیفی (انحراف معیار و میانگین)، استنباطی (ضریب همبستگی و رگرسیون خطی) و نرم افزار SPSSنسخه 16 استفاده شد.
یافته ها
رگرسیون خطی نشان داد تئوری رفتار برنامه ریزی شده به میزان 42 درصد قادر به پیشگویی قصد انجام رفتارهای پر خطر مرتبط با ایدز می باشد و در این میان قصد عمدتا توسط سازه کنترل رفتاری درک شده پیش بینی می گردد (β =0.404، P=0.003).
نتیجه گیری
با توجه به نقش قوی تر سازه کنترل رفتاری درک شده در برنامه ریزی جهت مداخلات در این گروه می بایست به این سازه توجه بیشتری اتخاذ گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
241 -252
لینک کوتاه:
magiran.com/p1449234 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!