وضعیت بهره مندی از خدمات سلامت و عوامل موثر بر آن در سالمندان شهر کرمان -1393

چکیده:
زمینه و هدف
افزایش جمعیت سالمندان با افزایش تقاضا برای دریافت خدمات سلامت همراه می باشد. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت بهره مندی از خدمات سلامت در سالمندان شهر کرمان صورت گرفت.
مواد و روش کار
مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی بود که در آن600 نفر از سالمندان شهر کرمان به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایبا استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مورد پرسشگری قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده در نرم افزار 17 SPSS و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و رگرسیون لجستیک تحلیل شد.
یافته ها
بیشترین مکان مراجعه جهت دریافت خدمات سرپایی مطب های خصوصی پزشکان متخصص (6/ 46%) و بیشترین علت مراجعه بیماریهای عضلانی و اسکلتی بود (3 /37%). بیشترین محل بستری بیمارستان دولتی (7 /55%) و شایعترین علت منجر به بستری شدن بیماریهای قلبی عروقی بود (5 /31%). متوسط اقامت در بیمارستان 9/ 3 روز بوده است. فاکتورهای موثر بر بهره مندی از خدمات سرپایی سن (p=0.012)، جنسیت (p=0.002)، تحصیلات (p=0.021)، وضعیت تاهل (p=0.025)، بیمه (035/0p=) و درک سالمند از وضعیت سلامتی خود (p<0.001) و در بهره مندی از خدمات بستری جنسیت (p<0.001)، سن (p=0.041)، بیمه (p=0.003) و درک سالمند از وضعیت سلامتی خود (p<0.001) بود.
نتیجه گیری
مشکلات سلامتی نظیر بیماری های عضلانی اسکلتی و قلبی عروقی در سالمندان تقاضا جهت دریافت خدمات سلامت را در این قشر افزایش داده است. از آنجایی که به نظر می رسد بهره مندی موضوعی چندعاملی است، در نتیجه برنامه ریزی صحیح در قبال این رشد تقاضا ضروری می باشد
زبان:
فارسی
صفحات:
229 -240
لینک کوتاه:
magiran.com/p1449235 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!