بررسی ارزش تشخیصی پروکلسیتونین سرم در افتراق مننژیت میکروبی از غیر میکروبی در کودکان مراجعه کننده به اورژانس اطفال بیمارستان های قائم (عج) و اما م رضا (ع) مشهد

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
مننژیت یکی از اورژانس های مهم در طب اطفال می باشد که نوع میکروبی آن میزان مرگ و میر و عوارض نسبتا بالایی دارد، با توجه به اینکه حدود 5% مننژیت ها منشا میکروبی دارند، یافتن راهی که با حساسیت بالا بتواند دو نوع مننژیت را از یکدیگر تشخیص دهد دارای اهمیت می باشد. در این مطالعه سطح پروکلسیتونین به عنوان معیاری برای تشخیص مننژیت مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش کار
این مطالعه به صورت مقطعی بر روی 32 کودک 2 ماهه تا 14 ساله مبتلا به مننژیت مراجعه کننده به اورژانس اطفال انجام شد. نمونه ها بر اساس یافته های بالینی به دو گروه مننژیت میکروبی و مننژیت غیر میکروبی تقسیم شدند. برای همه بیماران آزمایشات لازم انجام شد. 20 کودک سالم نیز به عنوان گروه کنترل انتخاب شده و پروکلسیتونین و WBC خون در آنها اندازه گیری شد. سپس نتایج با استفاده از نرم افزار 17 SPSS و آزمون های آماری من ویتنی، کای دو و تی تست در بین بیماران مقایسه گردید.
یافته ها
میانگین سنی کودکان 6/ 42 ماه بود. از بین متغیرهای مورد بررسی سن، جنسیت، ESR، CRP و کشت CSF بین دو گروه مننژیت میکروبی و غیر میکروبی تفاوت آماری معنی داری نداشت. هیچ یک از کودکان سالم پروکلسیتونین بیشتر از ng/ml5/0 نداشتند. 80%کودکان در گروه میکروبی و 33/ 8% در گروه غیر میکروبی دارای پروکلسیتونین بیشتر از ng/ml2 بودند.
نتیجه گیری
پروکلسیتونین می تواند به عنوان یک معیار کارآمد با نقطه برش ng/ml2 در افتراق افراد سالم از مبتلایان مننژیت به کار رود. همچنین پروکلسیتونین بیشتر از ng/ml2 را می توان به عنوان نقطه برش در تشخیصی مننژیت میکروبی مشخص کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
219 -228
لینک کوتاه:
magiran.com/p1449236 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!