ارزیابی روش های بیوشیمیایی و مولکولی در تشخیص جدایه های ادراری کمپلکس انتروباکتر کلوآکه

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
انتروباکترها متعلق به خانواده انتروباکتریاسه اند که دارای مشخصات متنوعی از نظر فنوتیپ و ژنو تیپ هستند. در مورد انتروباکترکلوآکه، شش گونه مشابه از نظر فنوتیپیک و ژنوتیپیک در یک کمپلکس به عنوان کمپلکس انتروباکترکلوآکه گنجانده شده اند و جدایه های وابسته آن جزء بیش ترین جدایه های عامل ایجاد عفونت های فرصت طلب سخت در بیمارستان می باشند. بر اساس توالی ژن hsp60 در این کمپلکس 13 خوشه ژنتیکی تعریف کرده اند. چون در ایران هیچ گونه مطالعه ای بر روی این کمپلکس صورت نگرفته، در این پژوهش به ارزیابی روش های تشخیصی این باکتری ها در بین جدایه های ادراری با دو روش فنوتیپیک (کیت تجاری در دسترس) و ژنتیکی اقدام نمودیم.
مواد و روش ها
در این پژوهش 74 جدایه ادراری انتروباکترکلوآکه از 6 بیمارستان شهر تهران جمع آوری گردید. جدایه ها با استفاده از کیت API20E به عنوان روش مرجع مجددا تعیین هویت و جهت تایید نهایی هویت جدایه ها از تعیین توالی ناحیه ژنی hsp60 استفاده گردید.
یافته ها
کیت API 20E در مقایسه با تعیین توالی hsp60، به عنوان روش استاندارد طلایی از حساسیت 88% و ویژگی 60% جهت تعیین گونه ها، زیر گونه ها و ژنو تیپ های موجود در کمپلکس انتروباکترکلوآکه برخوردار می باشد.
نتیجه گیری
بنا به اهمیت کمپلکس انتروباکترکلوآکه و نقش ویژه آن ها در عفونت های بیمارستانی و فرصت طلب و با توجه به محدودیت پایگاه داده های کیت API20E در تشخیص اعضاء این کمپلکس می بایست از تست های تکمیلی و یا روش های ملکولی که از دقت و صحت بالاتری برخوردارند، استفاده کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
92 -98
لینک کوتاه:
magiran.com/p1449764 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.