بررسی ارتباط بین مدت زمان شیردهی و فاکتورهای مادران فرهنگی تهران در سال 92

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
شیر مادر بهترین غذا برای شیرخوار محسوب می شود و تمام نیازهای غذایی را برای تامین سلامت کودک فراهم می کند. درباره عوامل موثر در شیردهی، نقش عواملی همچون بیماری های مادران و توصیه غلط اطرافیان مشخص شده است؛ اما هنوز عوامل بسیاری وجود دارند که به تاثیر آن ها در شیردهی توجه درخوری نشده است.
مواد و روش ها
این پژوهش، مطالعه ای مقطعی، با جنبه های توصیفی و تحلیلی است. حجم نمونه 355 نفر بوده است، اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری و با نرم افزار spss و آزمون های آماری، تجزیه و تحلیل گردید. معنی داری در سطح 05/0 در نظر گرفته شد.
نتایج
میانگین سن، وزن و قد افراد، به ترتیب 09/42 سال، 2/67 کیلوگرم و 3/160 سانتی متر بود. میانگین BMI (شاخص توده بدنی) نیز 15/26 بود. 5/59% مادران، اضافه وزن داشتند یا چاق بودند. 5/55% نیز تحصیلات بالاتر از دیپلم داشتند. 4/45% مادران دارای 2 فرزند بودند. میانگین سن اولین و آخرین زایمان، به ترتیب 22/24 و 86/30 سال بود. 7/58% مادران نیز سابقه مصرف ocp داشتند. 9/11% از مادران، هرگز به فرزند خود شیر ندادند. میانگین مدت زمان شیردهی مادران 75/11 ماه بود. نتایج نشان داد بین مدت زمان شیردهی مادران، با سن، قد، میزان تحصیلات، محل خدمت، مصرف ocp، ورزش و وضعیت روحی مادر رابطه معنی داری وجود نداشته است (05/0< p)؛ اما با وزن و BMI بیشتر و سن کمتر هنگام اولین زایمان، مرتبط است و با آن ها افزایش می یابد.
نتیجه گیری
مادران مطالعه شده، حدود یک سال به فرزند خود شیر دادند و مدت شیردهی، با شاخص توده بدنی و سن هنگام اولین زایمان مرتبط است.
زبان:
فارسی
صفحات:
202 -209
لینک کوتاه:
magiran.com/p1450086 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.