تاثیر پمپ بی دردی داخل وریدی بر نوزادان و میزان شکایات و عوارض مادران بعد از عمل جراحی سزارین

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
در این مطالعه با استفاده از ترکیبات دارویی به همراه داروی مخدر در پمپ بی دردی داخل وریدی، تاثیر این روش بر نوزادان و میزان شکایات و عوارض بعد از عمل جراحی سزارین مادران را مورد بررسی قرار داده ایم.
مواد و روش ها
این مطالعه یک کارآزمایی بالینی یک سویه است که با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف بر روی 100 بیمار کاندید عمل جراحی سزارین انتخابی مراجعه کننده به بیمارستان سجاد کرمانشاه در سال 1393 انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه 50 نفره کنترل درد با تزریق توسط پمپ (مداخله) و داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (کنترل) تقسیم شدند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل چک لیست مشخصات دموگرافیک، عوامل مادری و رفلکس های نوزادی هنگام ترخیص و یک هفته پس از سزارین بود. جهت مقایسه متغیرهای کمی از آزمون t-student و جهت مقایسه متغیرهای کیفی از آزمون نسبت استفاده گردید. مقادیر P کمتر 05/0 معنی دار تلقی شد.
نتایج
نتایج به دست آمده نشان داد که در عوارض مادری بین گروه مداخله و کنترل هنگام ترخیص تفاوت معنی داری وجود دارد (p<0/001). اما در عوارض کلی بین گروه مداخله و کنترل طی یک هفته پس از سزارین برای مادر تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. همچنین در مورد رفلکس های نوزادی تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد.
نتیجه گیری
با افزودن ترکیبات دارویی مختلف به پمپ های داخل وریدی شاید بتوان شرایط استفاده بیشتر از این روش بی دردی در مادرانی که تحت عمل سزارین قرار گرفته اند را فراهم کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
229 -236
لینک کوتاه:
magiran.com/p1450102 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.