بررسی فراوانی عوارض ناشی از درمان نگه دارنده با متادون در مراجعه کنندگان به مرکز درمانی بیمارستان دکتر شریعتی فسا

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
سوء مصرف مواد مخدر باعث عوارض گوارشی، عصبی و وابستگی مشترک می شود. به منظور درمان نگهدارنده اعتیاد به اپیوئیدها، از اپیوئیدهای طولانی اثر مثل متادون استفاده می شود. نظر به این که مصرف غیر صحیح متادون منجر به عوارض خطرناکی می شود، این پژوهش به منظور بررسی فراوانی عوارض مصرف متادون انجام شد.
مواد و روش ها
این مطالعه مقطعی با حجم نمونه 151 نفر در مرکز ترک اعتیاد بیمارستان شریعتی فسا، در مدت 6 ماه انجام شد. پس از بررسی پرونده های بیماران در حال مصرف متادون جهت ترک اعتیاد و تکمیل اطلاعات دموگرافیک آنان، چک لیستی حاوی سوالاتی پیرامون عوارض مختلف مصرف متادون برای هر بیمار تکمیل شد. در نهایت داده ها با آزمون من-ویتنی مورد آنالیز آماری قرارگرفت.
نتایج
میانگین سن افراد شرکت کننده در طرح 71/31 سال بود. طبق نتایج مشاهده شد که شایع ترین عوارض مصرف متادون، عوارض گوارشی (5/77 درصد) است که بین این عوارض و مدت زمان مصرف متادون ارتباط معناداری وجود دارد. اما سایر عوارض با مدت زمان مصرف ارتباطی نداشتند.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج، لزوم پیگیری مستمر بیماران تحت درمان متادون از نظر عوارض دارویی ضروری می باشد و حتی می توان با انتقال چنین یافته هایی به مسوولان ذیربط، در جهت افزودن فرم ارزیابی عوارض دارویی به پرونده های تعریف شده درمانی اقدام نمود. چرا که خود بیماران به علت نیاز به مصرف دارو ممکن است در صدد تحمل علایم آزاردهنده باشند. در حالی که این مساله می تواند کیفیت زندگی ایشان را تحت تاثیر قرار دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
248 -256
لینک کوتاه:
magiran.com/p1450105 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.