اثر شیر سویا بر تغییرات هیستومورفومتریک پیاز بویایی ناشی از برداشت تخمدان در موش های صحرایی نوزاد نژاد Sprague- Dawley

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
سویا محتوی مقدار زیادی ایزوفلاون می باشد که از خانواده فیتواستروژن ها است. آن ها دارای شباهت های ساختاری با استروژن پستانداران هستند. این تحقیق با هدف اثر شیر سویا بر تغییرات هیستومورفومتریک پیاز بویایی ناشی از برداشت تخمدان در موش های صحرایی نوزاد صورت گرفت.
مواد و روش ها
در این تحقیق تعداد 30 سر موش صحرایی ماده یک روزه نژاد Sprague- Dawley در شرایط استاندارد آزمایشگاهی نگهداری شدند. سپس به طور تصادفی به شش گروه 5تایی تقسیم شدند (گروه کنترل، شم و چهار گروه تجربی). در سن یک هفتگی تخمدان موش های تجربی برداشته شد (Ovariectomized Rat OVX). در گروه های تجربی 2، 3 و 4 با استفاده از گاواژ به ترتیب 75/0، 5/1و3 ml/kg دو بار در روز، از روز چهاردهم تا پایان دو ماهگی شیر سویا دریافت کردند. در پایان دو ماهگی پس از بیهوشی و خونگیری جهت اندازه گیری هورمون استروژن، پیاز بویایی تمام موش ها جهت بررسی هیستومورفومتریک شامل ضخامت لایه ها وتعداد سلول ها در لایه های مختلف پیاز بویایی جدا گردید. در پایان نتایج توسط تست آنالیز واریانس یک طرفه و تست تشخیصی Tukey در سطح 05/0P < مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج
با استناد به پژوهش حاضر می توان گفت که کم شدن استروژن موجب کاهش ضخامت لایه ی گرانولار خارجی، لایه ی سلول میترال و لایه ی شبکه ی داخلی و تعداد سلول ها دربیشتر لایه های یاز بویایی می گردد که با استفاده از شیر سویا به میزان بالا باعث افزایش غلظت سرمی 17- β استرادیول در خون شده که متعاقبا باعث افزایش تعداد سلول های لایه ی گلومرولی، لایه گرانولار خارجی و داخلی می گردد در حالی که در تعداد سلول های میترال بی تاثیراست.
نتیجه گیری
بنابراین شیر سویا می تواند به عنوان منبع فیتواستروژن جانشین هورمون های مصنوعی شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
257 -268
لینک کوتاه:
magiran.com/p1450107 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.