بررسی فراوانی الل مطلوب پلی مورفیسم rs12979860 ژن اینترلوکین 28B در جمعیت سالم و آلوده به HCV ایرانی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
ویروس هپاتیت C (HCV) یکی از مهم ترین عوامل خطر در ایجاد سیروز کبد و هپاتوسلولار کارسینوما است. بعضی از عوامل ژنتیکی میزبان می تواند روی میزان پاسخ به درمان ضد ویروسی اثر بگذارد که از این عوامل می توان به اینترلوکین 28B اشاره کرد. اینترلوکین 28B عضوی از خانواده اینترفرون ها بوده که در ایجاد پاسخ های ضد ویروسی اثر گذار است. مطالعات قبلی نشان داده اند که پلی مورفیسم نقطه rs12979860 ژن اینترلوکین 28B می تواند در ایجاد پاسخ ویروسی پایدار موثر باشد. در این مطالعه فراوانی ژنوتیپی پلی مورفیسم نقطه rs12979860 در دو گروه افراد ایرانی سالم و آلوده به HCV بررسی شده است.
مواد و روش ها
در این مطالعه به صورت مقطعی و با استفاده از تکنیک PCR-RFLP، فراوانی ژنوتیپی پلی مورفیسم نقطه rs12979860 در 105 فرد سالم و 105 فرد آلوده به HCV مزمن بررسی شده است.
نتایج
فراوانی ژنوتیپی نقطه پلی مورفیسم rs12979860 در افراد سالم CC: 5/50، CT: 7/45 و TT:8/3 درصد و در افراد آلوده به HCV نیز CC: 9/22، CT: 8/63 و TT:3/13 درصد است. فراوانی ژنوتیپی نقطه پلی مورفیسم rs12979860 بین دو گروه از اختلاف معنی داری برخوردار است ولی با جنسیت افراد ارتباط معنی داری ندارد.
نتیجه گیری
فراوانی ژنوتیپ های حاصل از پلی مورفیسم نقطه rs12979860 بین دو گروه افراد سالم و آلوده به HCV از اختلاف معنی داری برخوردار بوده است و الل مطلوب CC در افراد سالم و الل نامطلوب TT در افراد آلوده به هپاتیت C بیشتر مشاهده شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
269 -277
لینک کوتاه:
magiran.com/p1450108 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.