شناسایی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی E326K ژن SHBG با سرطان پستان زنان ایرانی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
گلوبولین متصل شونده به هورمون جنسی (SHBG) یک گلیکوپروتئین پلاسمایی است که در چندین سطح عمل هورمون های استروئیدی را تنظیم می کند. از آنجا که SHBG یکی از تنظیم کننده های رشد سلول های سرطان پستان می باشد بنابر این هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین پلی مورفیسم E326K و میزان ابتلا به سرطان پستان است.
مواد و روش ها
این مطالعه به صورت موردی – شاهدی بر روی 79 بیمار زن مبتلا به سرطان پستان و 79 زن سالم که به بیمارستان شهدای تجریش تهران مراجعه کرده بودند، انجام گرفت. متوسط سن افراد بیمار 48±8 سال و افراد کنترل 6 43± بود. پس از خونگیری و استخراج DNA، ژنوتایپ تمامی نمونه ها با روش PCR-RFLP تعیین شد و نتایج به دست آمده با نرم افزار SPSS 19 از لحاظ آماری مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج
پس از شمارش ژنوتایپ ها، درصد آن ها در نمونه های سرطانی AA (56.9%)، GG (35.4%)، AG/GA (7.6%) و در بین افراد کنترل AA (12.6%)، GG (77.2%)، AG/GA (10.1%) تعیین شد. همچنین بر اساس تعادل هاردی واینبرگ، فراوانی الل A در بیماران سرطانی 60.7 % و فراوانی الل G 39.2% بود و در افراد کنترل نیز فراوانی الل A حدود 21.5% و فراوانی الل G برابر با 82.3% محاسبه شد. از نظر آماری نیز رابطه معنی دار بین هموزیگوت های دو گروه مشاهده شد (P-Value ˂0.05).
نتیجه گیری
نتایج نشان می دهد که پلی مورفیسم در اگزون 8 ژن SHBG با خطر ابتلا به سرطان پستان مرتبط است و احتمالا م‍ی تواند یکی از فاکتورهای دخیل در آن باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
289 -295
لینک کوتاه:
magiran.com/p1450111 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.