تاثیر کنه کش انویدوراسپید (Envidor speed) علیه کنه تارتن انجیر (Eotetranychus hirsti (Acari: Tetranycidae

پیام:
چکیده:
کنه تارتن انجیر(Eotetranychus hirsti (Acari: Tetranychidae یکی از آفات مهم و خسارت زای درختان انجیر (Ficus carica L.) در ایران و بسیاری از مناطق جهان می باشد. تغذیه این آفت، در جعیت های پایین، باعث ایجاد لکه های شفاف و کم رنگ در برگ ها و در جمیت های بالا ایجاد لکه های زرد مایل به سبزو در نهایت ریزش برگ ها می شود. تاثیر غلظت های 0/3، 0/4 و 0/5 در هزار سم کنه کش جدید انویدوراسپید (spirodiclofen 222+abamactin، 18g/l)در مقایسه با کنه کش اسپیرودیکلوفن (Envidor®، 240 g/l) با دز 0/5 در هزار، بروموپروپیلات (Neoron®، 250g/l) با دز 1/5 در هزار و آبامکتین (Vertimec®، 18g/l) با دز 0/5 در هزار روی دو مرحله رشدی تخم و کنه بالغ انجیر در مرکز تحقیقات کشاورزی شهرستان استهبان مورد مقایسه قرار گرفت. آزمایش ها در قالب طرح بلوک کامل تصادفی و در پنج تکرار برای هر تیمار انجام شد و در تیمار شاهد از آب پاشی استفاده شد. تاثیر تیمارهای مختلف سموم روی جمعیت تخم و کنه بالغ انجیر با نمونه برداری تعداد 10 برگ از هر درخت و در فواصل یک روز قبل از سمپاشی، 1، 3، 5، 7، 10، 15، 20، 24 و30 روز بعد ازسمپاشی انجام گرفت. درصد تلفات توسط فرمول هندرسون-تیلتون محاسبه گردید. نتایج نشان داد پس از 5 روز، هر سه غلظت کنه کش انویدوراسپید و سم اسپیرودیکلوفن تاثیر مناسب تری نسبت به بروموپروپیلات و آبامکتین داشته و این روند تا روز 30 ادامه می یابد. در حالیکه میانگین تعداد تخم در درختان تیمار شده با سموم بروموپروپیلات و آبامکتین از روز 15 به بعد افزایش نشان داد و جمعیت معنی داری (به ترتیب 16/6 و 22/5) از تخم کنه روی برگ انجیر وجود داشت. سموم بروموپروپیلات و آبامکتین روی کنه بالغ انجیر، یک روز پس از سمپاشی اثر ضربه ای شدید داشتند و درصد تلفات به ترتیب 93/12 و 98/12 بود. غلظت های مختلف انویدوراسپید از روز سوم روی کنه بالغ اثر گذاشته و غلظت های 0/3، 0/4 و 0/5 در هزار ترتیب 94/99، 94/65 و 100 درصد تلفات نشان دادند. کنه کش اسپیرودیکلوفن از روز هفتم به بعد تاثیر بالایی نشان داد و در روز هفتم به 98/67 درصد رسید. درصد تلفات درختان تیمار شده با بروموپروپیلات و آبامکتین از روز پانزدهم به بعد کاهش یافت و در روز سی ام به ترتیب 47/13 و72/92 بود. در این تحقیق مشخص شد کنه کش انویدوراسپید از نظر کنترل تخم و کنه بالغ تارتن انجیر تاثیر بهتر و دوام بیشتری نسبت به سایر سموم کنه کش دارد و برای صرفه اقتصادی غلظت 0/3 در هزار پیشنهاد می شود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
211
لینک کوتاه:
magiran.com/p1451034 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.