گونه های Bipolaris مرتبط با گیاه برنج: بیماریزایی و تنوع ژنتیکی گونه B. oryzae با استفاده از rep-PCR در استان مازندران

پیام:
چکیده:
در تابستان 87، 91 جدایه از قارچ Bipolaris از لکه های موجود در برگ ها و خوشه های گیاه برنج از مناطق برنج کاری استان مازندران به دست آمد. شناسایی گونه ها با استفاده از صفاتی از قبیل رنگ و شکل کلنی، رنگ و اندازه کنیدی و کنیدیوفور انجام گرفت. دو گونه یBipolaris oryzae و B. cynodontis شناسایی گردید که 85 جدایه متعلق به گونهB. oryzae و 6 جدایه متعلق به گونهB. cynodontis بود. بنابراین B. oryzae به عنوان عامل اصلی بیماری لکه قهوه ای برنج در مازندران شناخته شد. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های B. oryzae، 71 جدایه با استفاده از نشانگر rep-PCR و دو آغازگر BOX و REP انگشت نگاری شدند. با تجزیه خوشه ای، 15 دودمان کلنی و 54 هاپلوتیپ شناسایی شد. دودمان کلنی A با 36 هاپلوتیپ به عنوان دودمان غالب شناسایی گردید. نتایج، سطح نسبتا بالایی از تنوع ژنتیکی را در بین جدایه های B. oryzae نشان داد. علاوه بر این، آزمون بیماریزایی تعداد کمی از جدایه های B. oryzae در شرایط گلخانه روی برنج انجام پذیرفت و جدایه ها از نظر ویرولانس، تفاوت نشان دادند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
497 -508
لینک کوتاه:
magiran.com/p1451447 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!