اثر زیرکشنده ترکیب Metarhizium anisopliae و ایمیداکلوپرید روی جدول زندگی شته سبز هلو (Myzus persicae (Hem.: Aphididae

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
اثر زیرکشنده Metarhizium anisopliae و ایمیداکلوپرید همراه با ترکیب این دو عامل کنترل روی پارامترهای جدول زندگی شته سبز هلوMyzus persicae روی ارقام مختلف کلزا تحت شرایط آزمایشگاهی دمای 1 ± 25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 85 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد. نتاج به دست آمده از افراد کامل آلوده به قارچ روی دیسک های برگی به طور جداگانه در ظروف پتری قرار گرفتند تا طول دوره رشدی آن ها تا رسیدن به مرحله حشره کامل بررسی شود. تعداد پوره های تولید شده توسط هر شته کامل به طور روزانه ثبت شد. مقادیر نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) تقریبا مشابه نرخ خالص تولید مثل، اختلاف معنی-دار میان ارقام مختلف در تمام تیمارها و کنترل نداشتند. کاربرد هم زمانM. anisopliae و ایمیداکلوپرید به طور معنی دار باعث کوتاه تر شدن طول عمر شته روی رقم RGS003 نسبت به سایر ارقام شد. نوع رقم اثری روی نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) شته سبز هلو در تمام تیمار ها نداشت. مقادیر طول دوره یک نسل (T) نشان داد که اختلاف معنی دار میان تیمار ها وجود ندارد. علی رغم عدم وجود اثر معنی دار اکثر تیمار ها روی ویژگی های جدول زندگی شته سبز هلو، این روش می تواند روش مناسبی برای کنترل شته با افزایش غلظت قارچ باشد. انجام این چنین تحقیقی به خاطر عدم وجود بر هم کنش های تضعیف کننده میان این قارچ بیمارگر حشرات و حشره کش ارزنده می باشد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
577 تا 587
لینک کوتاه:
magiran.com/p1451461 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!