بررسی فرهنگ ایمنی بیمار (PSC) بین گروه های مختلف جمعیت شناختی پرستاران

پیام:
چکیده:
ایمنی بیمار به عنوان یکی ازمهم ترین اجزای کیفیت مراقبت سلامت می باشد. یکی از شاخص های موثر بر ایمنی بیمار، فرهنگ ایمنی بیمار می باشد. این مطالعه با هدف مقایسه فرهنگ ایمنی بیمار بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی پرستاران طراحی و اجرا شده است. این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی و مقطعی بر روی 106 نفر از پرستاران یکی از بیمارستان های استان قم در سال 1393 انجام شد. از پرسش نامه ی محقق ساخته دموگرافیک و پرسش نامه ی سنجش فرهنگ ایمنی بیمار استفاده شد. داده ها با استفاده از ویراست 20 نرم افزار SPSS و آزمون های تحلیلی تی، تحلیل واریانس یک طرفه و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. متوسط سن افراد 15/35 با انحراف استاندارد 33/10 سال بود. نتایج حاکی از آن است که میانگین نمره فرهنگ ایمنی بیمار 15/70 (23/7±) می باشد. بین گروه های مختلف تحصیلی، و نظام کاری به لحاظ نمره فرهنگ ایمنی بیمار اختلاف آماری معنی دار وجود داشت (05/0P<). اما بین سایر ویژگی های جمعیت شناختی رابطه معنی داری وجود ندارد (05/0P>). می توان بیان داشت این بیمارستان از فرهنگ ایمنی بیمار قابل قبولی برخوردار است اما توجه به اصول بهبود مستمر در راستای ارتقا ایمنی پرسنل و بیمار جهت دستیابی به اهداف کلان سازمان حیاتی است. تدوین برنامه آموزش ایمنی نیز بایستی در اولویت قرار گیرد. همچنین باید به این نکته توجه گردد که ارتقا فرهنگ و رسیدن به سطح متعالی، فرآیندی زمان بر است.
زبان:
فارسی
صفحه:
15
لینک کوتاه:
magiran.com/p1451502 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.