مطالعه تطبیقی حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان

چکیده:
آزادی، برابری و برخورداری از حقوق اولیه انسانی، خواسته و آرمان هر ملت با عزت و آزادیخواه است به گونه ای که تا کنون برای تحقق این هدف والا، میثاق ها و اعلامیه هایی در سطح جهانی تدوین گردیده و اکثریت قریب به اتفاق نظام های سیاسی جهان، بخشی از قانون اساسی خود را به بیان حقوق و آزادی های ملت تخصیص داده اند.
قانون اساسی ایران و پاکستان که دارای نظام جمهوری اسلامی هستند و قاعدتا از احکام و آموزه های دین مبین اسلام تبعیت می کنند، از این قاعده مستثنی نبوده و به بیان حقوق ملت پرداخته اند و در یک بررسی دقیق، برتری قانون اساسی ایران با تخصیص یک فصل مجزا به حقوق ملت و بیان حقوق بنیادی، نسبت به قانون اساسی پاکستان، احراز می شود. البته نقایص و ایراداتی به صورت مشترک و اختصاصی بر هر دو قانون وارد است که در بخش نتایج به تفصیل بیان می گردد.
از آنجا که هم آموزه های وحیانی و هم بنای عقلاء در تقنین قوانین اساسی و عادی دارای حجیت و اعتبار است، حال در این تحقیق برآنیم تا ثابت کنیم که کدامیک از دو قانون مورد بحث، بیشتر به حقوق ملت پرداخته اند؟ و کدامیک در این زمینه، تناسب و هماهنگی بیشتری با احکام و آموزه های دینی دارند؟ و اینکه این دو قانون، با جمهوری اسلامی بودن سازگارترند یا حکومت اسلامی بودن؟
مدعا و فرضیه ی تحقیق این است که در یک مقایسه تطبیقی، حقوق ملت در قانون اساسی ایران بیشتر رعایت شده، هرچند هر دو قانون برای تکمیل، نیازمند بازنگری و اصلاح می باشند و نیز اینکه به نظر می رسد نظام سیاسی کنونی ایران و پاکستان با عنوان حکومت اسلامی بیشتر ازجمهوری اسلامی سازگار است.
پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان، از نوع توصیفی - تطبیقی بوده و به روش کتابخانه ای انجام شده است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
91
لینک کوتاه:
magiran.com/p1451702 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!