میزان شیوع و عوامل مرتبط با هراس اجتماعی در دانشجویان پرستاری و مامایی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
هراس اجتماعی شایع ترین اختلال اضطرابی است و معمولا در اوایل دوران نوجوانی یا بزرگسالی همراه با افزایش خودآگاهی ایجاد می گردد. مطالعات محدودی شیوع هراس اجتماعی را در دانشجویان پرستاری و مامایی بررسی نموده اند؛ لذا هدف از مطالعه حاضر تعیین شیوع و عوامل مرتبط با هراس اجتماعی در دانشجویان پرستاری و مامایی بود.
روش کار
در این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، در مجموع 220 دانشجو (123 نفر پرستاری و 97 نفر مامایی) از دانشکده پرستاری و مامایی قزوین در سال 1392 به روش سرشماری شرکت نمودند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه دو قسمتی شامل اطلاعات فردی- اجتماعی و ابزار ارزیابی هراس اجتماعی بود. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون های توصیفی و تحلیلی به کمک SPSS-16 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
میانگین سنی دانشجویان 8/3±23/21 سال و اکثرا زن (7/76%، 168 نفر) بودند. شیوع هراس اجتماعی در بین دانشجویان 6/28 درصد بود. فراوانی شدت هراس اجتماعی خفیف 19 درصد، متوسط 3/7 درصد، شدید 9/0درصد و خیلی شدید 9/0درصد بود. بین سطح تحصیلات مادر (01/0p<، 534/0OR=) و محل سکونت و ابتلا به هراس اجتماعی ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد (05/0p<، 613/2OR=)؛ بطوری که سطح تحصیلات پایین تر مادر و زندگی شهری شانس ابتلا به هراس اجتماعی را افزایش می داد.
نتیجه گیری
شیوع هراس اجتماعی در مطالعه نسبتا بالا بود. راهبردهای پیشگیرانه و درمانی جهت کاهش شیوع هراس اجتماعی در دانشجویان به صورت آگاه نمودن دانشجویان و والدین آنها در مورد در دسترس بودن درمان های دارویی و روانی برای هراس اجتماعی توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
137 تا 145
لینک کوتاه:
magiran.com/p1451974 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!