رابطه سن ابتلا به بیماری با پیش آگهی سرطان پستان

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
سرطان پستان یکی از شایع ترین سرطان ها در جوامع انسانی بوده و یک سوم سرطان ها در زنان را به خود اختصاص می دهد. گر چه نقش سن در شیوع سرطان پستان، کاملا اثبات شده است ولی در مورد اثر سن در پیش آگهی و ارتباط آن با عوامل موثر در سیر سرطان اختلاف نظر وجود دارد. سن در زمان تشخیص یک عامل مستقل در تعیین طول عمر و پیش آگهی بیماری است که باید موردتوجه قرار گیرد. در این مطالعه رابطه ی بین سن زمان تشخیص بیماری در دو گروه کمتر 40 سال و بیشتر 40 سال با بقا کلی بیماران موردبررسی قرار گرفته است.
مواد و
روش
این مطالعه، یک مطالعه ی مقطعی با اهداف تحلیلی است که در آن داده های سال های 1380 تا 1392 موردبررسی قرار گرفت. نمونه موردمطالعه کلیه ی بیماران مبتلا به سرطان پستان تاییدشده که به بیمارستان امید معرفی شده بودند. نمونه گیری به روش سرشماری انجام شد و داده ها از پرونده بیماران جمع آوری و مورد پیگیری تلفنی قرار گرفت. برای محاسبه میزان بقای بیماران از روش کاپلان مایر و برای محاسبه تفاوت میانگین ها در دو گروه از روش لگ- رتبه استفاده گردید.
یافته ها
در این مطالعه 1410 بیمار مبتلا به سرطان پستان در طی 12 سال بررسی شدند. میانگین سن افراد در زمان تشخیص 47.83 با انحراف معیار 10.76 سال بوده و بقای افراد در گروه سنی کمتر از 40 سال به صورت معناداری بیشتر از گروه سنی بیشتر از 40 سال بود.
نتیجه گیری
بقای سرطان پستان با سن رابطه ی مستقیم دارد، به این معنی که ایجاد بیماری در سنین بالا موجب کاهش بقا و مدت زمان بدون بیماری می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
625 -633
لینک کوتاه:
magiran.com/p1451986 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.