بررسی ید دفعی در طول دوران بارداری بخش زیوه در شهرستان ارومیه

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
تیروکسین به عنوان ترکیب حیاتی جهت تکامل مغز جنین در اوایل دوران بارداری ضروری می باشد. کمبودید در دوران بارداری می تواند منجر به هیپوتیروئیدیسم مادر و آسیب در رشد عصبی جنین شود. این مطالعه با هدف بررسی روند تغییرات میزانید دفعی (UIC) در طول بارداری زنان در ناحیه روستایی (زیوه) شهرستان ارومیه انجام گردید.
مواد و روش کار
در این مطالعه توصیفی کاربردی، 107 زن باردار (17 سال < سن) در سه ماهه اول بارداری (12 هفته >) وارد مطالعه و نمونه ادرار تصادفی جمع آوری شد. غلظتید ادراری بر اساس واکنش ساندل- کولتف انجام و تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 22.0 SPSS آنالیز شد.
یافته ها
میانگین سن جمعیت مورد مطالعه 5± 26 سال بود. میانه UIC در سه ماهه اول، دوم و سوم بارداری، 62، 130 وμg/L 90 بود. آزمون اندازه گیری مکرر تفاوت معنی داری، در بین میانه های UIC در سه مرحله بارداری (0.001 > P) نشان داد. فراوانی کمبود (UIC کمتر از μg/L 150) در سه ماهه اول، دوم و سوم به ترتیب 98 درصد، 67 درصد و 80 درصد بود.
بحث و نتیجه گیری
نتایج نشان می دهد که 81 درصد زنان باردار بخش زیوه شهرستان ارومیه بر با کمبودید خفیف تا متوسط μg/L)150UIC ≤) دارند. همچنین، افزایش چشمگیری در میانه UIC سه ماهه دوم در مقایسه با سه ماهه اول و سوم وجود داشت. الگوی UIC حاضر با الگوی به دست آمده از مناطق کفایتید در ایران متفاوت بود. این تفاوت ممکن است بیانگر تاثیر کل ذخایرید بدن بر روی الگوی UIC در طول دوران بارداری باشد. بنابراین، تامینید کافی مادران باردار به ویژه در سه ماهه اول برای سلامت جنین حیاتی بوده و بایستی در اولویت های برنامه کاری سازمان های بهداشتی به منظور جلوگیری از عقب ماندگی روانی، اختلال در رشد و افزایش مرگ ومیر در میان کودکان تازه متولد شده قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
602 -608
لینک کوتاه:
magiran.com/p1451991 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.