تاثیر پودر سیر بر فراسنجه های عملکردی، متابولیت های خونی و تخم بلدرچین ژاپنی

پیام:
چکیده:

به منظور بررسی تاثیر پودر سیر بر فراسنجه های عملکردی، خونی و تخم در بلدرچین ژاپنی تخمگذار، آزمایشی روی بلدرچین تخمگذار 8 هفته با 3 تیمار، 4 تکرار و 20 بلدرچین در هر تکرار به مدت 9 هفته انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: تیمار شاهد (جیره پایه و بدون پودر سیر)، تیمار 2 (5/ 2 درصد پودر سیر) و تیمار 3 (5 درصد پودر سیر) بودند. وزن بدن در ابتدا و انتهای دوره، مصرف خوراک، درصد تولید و ویژگی های تخم تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند (05 /0<p). از بین فراسنجه های اندازه گیری شده کلسترول زرده، تری گلیسرید و اسیداوریک خون در تیمار 3 به طور معنی داری از گروه شاهد پائین تر بود (05/ 0>p).
1HDL خون نیز در تیمار 3 به طور معنی داری بالاتر از سایر تیمارها بود (05/ 0>p). نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن 5% پودر سیر به جیره بلدرچین های ژاپنی باعث بهبود فراسنجه های خونی و کاهش کلسترول زرده بدون تاثیر منفی بر عملکرد و ویژگی های تخم شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
161 -168
لینک کوتاه:
magiran.com/p1453213 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
امکان پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.