تاثیر سطوح مختلف کلریدپتاسیم و کلریدآمونیوم در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی

پیام:
چکیده:
آزمایشی جهت بررسی تاثیر کلریدپتاسیم و کلریدآمونیوم، در جیره غذایی دوره رشد جوجه های گوشتی جنس نر سویه هوبارد به عنوان الکترولیت های خوراکی تخفیف دهنده اثرات تنش گرمایی و در شرایط تنش گرمای چرخه ای طبیعی تابستان استان قم (دمای 23 تا 41 درجه سانتیگراد)، انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 12 جیره آزمایشی در 4 تکرار و 19 قطعه جوجه گوشتی نر در هر تکرار اجرا شد. در دوره آغازین، جوجه ها به صورت یک گروه واحد و در شرایط کاملا یکسان تغذیه شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: تیمار 1 (شاهد) فاقد مکمل الکترولیت خوراکی، تیمارهای 2 تا 5 حاوی 6/ 0، 7/ 0، 8/ 0و 9/ 0 درصد کلریدپتاسیم صنعتی، تیمار 6 حاوی 7/ 0 درصد کلریدپتاسیم، تیمارهای 7 تا 11 حاوی 3/ 0، 4/ 0، 5/ 0، 6/ 0 و 7/ 0 درصد کلریدآمونیوم صنعتی و تیمار 12 حاوی 5/ 0 درصد کلریدآمونیوم آزمایشگاهی بودند. نتایج نشان دادند، تیمار حاوی 8/ 0 و 9/ 0 درصد کلرید پتاسیم صنعتی بیشترین مقدار خوراک مصرفی و افزایش وزن را نشان دادند که اختلاف آن ها، به جز در مورد تیمار 6 /0 درصد کلرید پتاسیم، با تیمارهای دیگر معنی دار بود (05/ 0> P). بهترین ضریب تبدیل خوراک نیز در تیمار حاوی 8/ 0 درصد کلریدپتاسیم صنعتی مشاهده شد که اختلاف آن تنها با تیمارهای حاوی 7/ 0 و 9/ 0 درصد کلریدپتاسیم معنی دار نبود. هیچ تفاوت معنی داری بین اجزاء لاشه و ترکیب شیمیایی کل لاشه آماده طبخ جوجه های گوشتی نرکه دریافت کننده جیره حاوی الکترولیتهای خوراکی بودند با گروه شاهد مشاهده نشد و نتیجه گیری شد که افزودن 8/ 0 و 9/ 0 درصد کلریدپتاسیم صنعتی به جیره دوران رشدی جوجه های گوشتی مناسب ترین تیمار بوده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
137 -146
لینک کوتاه:
magiran.com/p1453215 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
امکان پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.