مقایسه سطح سرمی FGF21 دربیماران دیابتی نوع دو با افراد سالم وبررسی رابطه ی آن با اجزای سندروم متابولیک

پیام:
چکیده:
زمینه

فاکتور رشد فیبروبلاستی 21(FGF21)به عنوان یک فاکتور جدید تنظیم کننده متابولیک شناخته شده که به نظر می رسد اثرات قوی ضد دیابتی در مدل های حیوانی داشته باشد. مطالعات انسانی موید این است که این فاکتور با ایجاد سندروم متابولیک همراه است. هدف از این مطالعه بررسیFGF21 در افراد دیابتی نوع دوو مقایسه آن با افراد گروه کنترل سالم وهمچنین رابطه آن با اجزای سندروم متابولیک است.

روش کار

این مطالعه مورد شاهدی در سال 1394-1393 در مشهد انجام شد. 30 بیمار دیابتی نوع دو تحت درمان با داروی مت فورمین و 40 نفر فرد سالم به عنوان گروه کنترل در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفتند.اطلاعات دموگرافیک بیماران ثبت شد واندازه گیری میزان گلوکز، لیپیدهای سرم،هموگلوبین گلیکوزیله،-– انسولین- آنزیمهای کبدی و سطح فاکتور FGF21در بیماران و گروه کنترل انجام شد مقاومت به انسولین با روش HOMA-IR محاسبه شد.نتایج دردو گروه با یکدیگر مقایسه و در هر گروه رابطه فاکتور FGF21با اجزای سندروم متابولیک بررسی شد. از آزمون پیرسون برای بررسی داده ها استفاده شد.

نتایج

تفاوت معنی داری در سطح فاکتورFGF21دربیماران دیابتی نوع دو با افراد سالم وجود نداشت. رابطه ی معنی داری بین سطح این فاکتور با اجزای سندروم متابولیک در بیماران و گروه کنترل سالم مشاهده نشد. میزانFGF21رابطه مستقیم مثبت با SGPT داشت.

نتیجه گیری

در جمعیت ایرانی: به نظر نمی رسد رابطه ای بین سطح فاکتور FGF21 با اجزای سندروم متابولیک وجود داشته باشد. مطالعات گسترده تری برای اثبات این موضوع ضروری است.

زبان:
فارسی
صفحات:
295 -301
لینک کوتاه:
magiran.com/p1453409 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.