رویکردی نوین در تلفیق سیستم های تصمیم گری چندمعیاره و خوشه بندی خاکستری به منظور بهینه سازی مکانی ایستگاه های محیط بانی

مطالعه موردی: پناهگاه حیات وحش نایبندان
پیام:
چکیده:
در دهه های اخیر، دانش زیست شناسی حفاظت بسیار مورد توجه متخصصان و صاحب نظران محیطزیست قرار گرفته است که هدف اصلی آن حفظ ارزشهای تنوعزیستی میباشد. یکی از استراتژی های تعیین شده جهت مدیریت محیط زیست، ایجاد امکانات زیربنایی حفاظت فیزیکی منطقه میباشد. حفاظت از اکوسیستم های خشک مانند پناهگاه حیاتوحش نایبندان که قابلیت دستیابی به شرایط طبیعی حداقل را دارد و به عنوان یکی از مهمترین زیستگاه های یوزپلنگ آسیایی، معرفی شده است باید در اولویت های حفاظتی قرار گیرد. هدف از انجام این تحقیق، پهنه بندی و مکانیابی ایستگاه محیطبانی با استفاده از سیستم های تصمیمگیری چند معیاره در پناه گاه حیات وحش نایبندان یزد میباشد. به همین منظور، ابتدا معیارها و شاخصهای موثر به روش دلفی شناسایی و سپس ساختار داخلی معیارها و شاخصها به کمک تکنیک دیمتل مشخص شد. در مرحله بعد، با استفاده از تکنیک تحلیل شبکهای شاخصها وزندهی و در نهایت با استفاده از تکنیک خوشهبندی خاکستری شاخصها با هم تلفیق و منطقه در پنج کلاس طبقه بندی شد. کلاس یک نشانگر بهترین مناطق برای احداث ایستگاه محیطبانی است. در گام آخر، با هدف تعیین محل دقیق ایستگاه، آنالیز سه بعدی و تصاویر ماهوارهای منطقه مورد استفاده گرفت و مکان دقیق ایستگاه محیط بانی مشخص شد. نتایج این پژوهش نشان داد که از بین معیارهای فنی و اقتصادی- اجتماعی به ترتیب دو معیار فاصله از نقطه ثقل و فاصله از خطوط ارتباطی از مهمترین معیارهای موثر بر مکانیابی ایستگاه محیطبانی می باشند. یافته های این تحقیق نشاندهنده کارامدی استفاده از ترکیب سیستم های تصمیم گیری چند معیاره همراه با توابع خاکستری در تصمیم گیری های مکانی میباشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
73 تا 84
لینک کوتاه:
magiran.com/p1454664 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!