سیاهه پیشنهادی ارزیابی درگاه های بیمارستانی

پیام:
چکیده:
مقدمه
ارزیابی درگاه ها یکی از مباحث مهم در توسعه خدمات به کاربران است. بر این اساس هدف از مقاله حاضر پیشنهاد سیاهه ارزیابی درگاه های بیمارستانی بوده است.
روش بررسی
در پژوهش حاضر ابتدا از روش مطالعه کتابخانه ای و سپس از روش ارزش گذاری نظام مند استفاده شده است. بر این اساس ابتدا اقدام به مطالعه منابع و مستندات مرتبط با ارزیابی درگاه ها و وب سایت ها و نیز سیاهه های ارزیابی متعدد موجود شده است. بنابراین جامعه پژوهش حاضر در این بخش تمامی مستندات، وب سایت های ارزیابی درگاه ها و سیاهه های ارزیابی درگاه های موجود منتشر شده در پایگاه های اطلاعاتی معتبر مانند (Science direct)، (Emerald insight)، (Google scholar) هستند که تا سال 1392 منتشر شده و یا در دسترس قرار داشتند. برای کسب روایی معیارها و مولفه ها نیز از نظر متخصصان استفاده شده است. سپس برای ارزش گذاری معیارها و مولفه ها از روش AHP[A1] (Analytic Hierarchy Process)[u2] استفاده شده است. در تحلیل یافته ها نیز از روش مقایسه یک به یک معیارها و مولفه های شناسایی شده با استفاده از نرم افزار (Excel) استفاده شده است.
یافته ها
یافته های پژوهش نشان داد که در ارزیابی درگاه های بیمارستانی 14 معیار اصلی باید مد نظر قرار گیرند. معیارهای مورد نظر به همراه ارزش وزنی آنها به شرح زیر در این پژوهش محقق شدند: اطلاعات تماس (با ارزش وزنی 5 امتیاز)؛ ویژگی صفحات درگاه (با ارزش وزنی 5 امتیاز)؛ طراحی صفحات (با ارزش وزنی 4 امتیاز)؛ روزآمدسازی صفحات (با ارزش وزنی 5 امتیاز)؛ اطلاعات عمومی، راه های دسترسی (با ارزش وزنی 5 امتیاز)؛ خدمات عمومی (با ارزش وزنی 20 امتیاز)، خدمات به بیماران (با ارزش وزنی 3 امتیاز)؛ اطلاعات مورد نیاز بیماران (با ارزش وزنی 7 امتیاز)؛ پژوهش و آموزش (با ارزش وزنی 3 امتیاز)؛ روابط عمومی (با ارزش وزنی 7 امتیاز)؛ ویژگی های فنی صفحات (با ارزش وزنی 4 امتیاز)؛ پزشکی از دور (با ارزش وزنی 15 امتیاز)؛ خدمات داروئی (با ارزش وزنی 3 امتیاز)؛ و خدمات مالی (با ارزش وزنی 15 امتیاز) و 77 مولفه فرعی برای ارزیابی درگاه های بیمارستانی
نتیجه گیری
با توجه به یافته های حاصل از این پژوهش، سیاهه وارسی ارزیابی درگاه های بیمارستانی به همراه ارزش وزنی هر یک از معیارها و مولفه های آنها تهیه و پیشنهاد شد.
[A1]اصلاح شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
367 -378
لینک کوتاه:
magiran.com/p1454717 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!