دیدگاه بیماران مبتلا به سرطان درباره شیوه های انتقال اخبار ناگوار

پیام:
چکیده:
مقدمه
انتقال اخبار ناگوار، یک بخش اجتناب ناپذیر حرفه پزشکی است. دیدگاه های متفاوتی در مورد حقیقت گویی و انتقال خبر بد به بیمار در فرهنگ ها و جوامع مختلف وجود دارد. هدف کلی این پژوهش شناخت دیدگاه بیماران در مورد شیوه های انتقال اخبار ناگوار به مبتلایان به بیماری سرطان می باشد.
روش
این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی است که بر روی بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان های شهدای تجریش و طالقانی در سال 1393 انجام شده است. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه پژوهشگر ساخته و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری 20 SPSS و آزمون های رگرسیون و فیشر استفاده شده است.
یافته ها
در این مطالعه دیدگاه های 160 بیمار بررسی شد. (5/37 درصد مرد و 5/62 درصد زن، 18 تا 77 سال) نتایج این مطالعه نشان داد که 5/57 درصد از بیماران موافق با شیوه اطلاع رسانی تاریخی (انتقال خبر همراه با مقدمه چینی)، 8/78 درصد بیماران موافق شاخص منبع مستقیم (انتقال خبر توسط پزشک) و 4/94 درصد موافق شاخص اطلاع رسانی به صورت غیر رسمی (ارتباط دوستانه پزشک با بیمار) بودند. 1/18 درصد از بیماران با در جریان قرارگرفتن همراهان شان مخالف بودند.
بحث و نتیجه گیری
یافته ها حاکی از آن است که بهتر است، شیوه انتقال اخبار ناگوار بیماری سرطان همراه با یک مقدمه چینی یا در اصطلاح علمی، به سبک تاریخی باشد و به صورت مستقیم توسط پزشک، به خود بیمار انتقال یابد.
زبان:
فارسی
صفحات:
103 -120
لینک کوتاه:
magiran.com/p1454742 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!