ارزیابی نقش محافظتی ویتامین C در برابر تغییرات ناشی از کم خونی همولیتیک در ساختار بافتی روده کوچک موش های تحت درمان با فنیل هیدرازین

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
هیپوکسی ناشی از کم خونی همولیتیک می تواند منجر به اختلال در عملکرد اندامهای متعددی گردد. مطالعه حاضر جهت ارزیابی کارایی ویتامین C که دارای خاصیت آنتی اکسیدانت می باشد، در برابر تغییرات ناشی از کم خونی همولیتیک در ساختار بافتی روده کوچک موشهای تحت درمان با فنیل هیدرازین صورت پذیرفت.
روش بررسی
در این مطالعه تجربی، موشهای نر بالغ به صورت تصادفی به چهار گروه هشت سری تقسیم شدند. دو گروه از موش ها فنیل هیدرازین را به میزان 60 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل صفاقی هر 48 ساعت به مدت 35 روز دریافت کردند. یک گروه از گروه های فوق، ویتامین C را به میزان250 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت داخل صفاقی چهار ساعت قبل از فنیل هیدرازین دریافت می نمود. گروه شاهد و گروهی که تنها ویتامین C را دریافت می کرد نیز در نظر گرفته شد. 24 ساعت پس از آخرین تیمار، قسمتهای مختلف روده کوچک جدا، مقاطع بافتی تهیه و فراسنجه های مورفومتریک ارزیابی گردید.
یافته ها
فنیل هیدرازین کاهش معنی داری را در عرض پرز های دئودنوم و ژژنوم، عمق کریپت های دئودنوم، میزان پراکندگی سلولهای جامی شکل پرز های ایلئوم و طول پرز های هر سه قسمت روده کوچک موجب گشت. ویتامین C بهبود قابل ملاحظه ای را فراسنجه های فوق سبب گردید.
نتیجه گیری
به نظر می رسد ویتامین C می تواند عوارض بافتی ناشی از کم خونی همولیتیک در روده کوچک موش را بهبود بخشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
70 -79
لینک کوتاه:
magiran.com/p1454802 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.