بررسی وضعیت استحصال خاویار در صیدگاه های جنوب غربی دریای خزر (استان گیلان)

پیام:
چکیده:
هدف از این مطالعه بررسی وضعیت استحصال خاویار در صیدگاه های جنوب غربی دریای خزر (استان گیلان) می باشد. بدین منظور به مدت 5 سال در طول سال های 88-1384، از داده های حاصل از صید تورهای گوشگیر ثابت در صیدگاه های ماهیان خاویاری، داده های حاصل از صید این ماهی ها با تور پره و همچنین کشفیات یگان حفاظت استفاده گردید. در پایان تعداد 1361 عدد ماهی خاویاری مولد ماده (دارای خاویار) صید گردید که شامل 788 عدد قره برون، 410 عدد دراکول، 60 عدد چالباش، 70 عدد شیپ و 33 عدد فیل ماهی بود. میزان خاویار استحصالی از مقدار 1652 به 06/925 کیلوگرم رسیده و حدود 44 درصد کاهش را نشان می دهد. رابطه بین میزان خاویار و زمان به صورت خطی و دارای همبستگی منفی، بالا و معنی دار بود (015/0P=). بعلاوه روند میزان خاویار به دست آمده در ناحیه 1 به شدت کاهش یافته (016/0P=) ولی در ناحیه 2 تقریبا ثابت بود (514/0P=). همچنین بیشترین و کمترین میزان خاویار استحصالی مربوط به ماهی قره برون و چالباش به ترتیب با 60/66 و 19/4 درصد بود. از نظر فراوانی نسبی (درصد) خاویار رقم 1 و خاویار فشرده با 90/72 و 27/3 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان را تشکیل دادند که دارای اختلاف معنی داری در سطح 05/0 بودند (05/0>P). نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که میزان خاویار تولیدی در صیدگاه های جنوب غربی دریای خزر (استان گیلان) به شدت رو به کاهش بوده و این مشکل بیانگر کاهش در ذخایر ماهیان خاویاری و تولید خاویار در دریای خزر می باشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
121
لینک کوتاه:
magiran.com/p1455955 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!