تاثیر گیاهان پوششی بر کنترل علف های هرز و بهبود عملکرد دانه و ویژگی های رویشی آفتابگردان دورگ Helianthus annuus

پیام:
چکیده:
امروزه کاشت گیاهان پوششی باریک برگ به منظور کاهش کاربرد علفکش ها، مورد توجه زیاد قرار گرفته است، بدین منظور آزمایشی در سال زراعی 1391-1390 در ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی سامیان اردبیل به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل در 3 تکرار اجرا شد. عامل نخست: سه نوع گیاه پوششی چاودار Secale cereal، جو Hordeum vulgare، گندم (Triticum aestivumهمراه با دو تیمار شاهد (1: بدون گیاه پوششی، با وجین کامل علف هرز 2: بدون گیاه پوششی، بدون وجین علف هرز)، عامل دوم: مدیریت در دو سطح (خاکپوش (مالچ) زنده، مالچ غیر زنده)، عامل سوم: تاریخ کاشت گیاه پوششی در دو سطح (همزمان با کشت آفتابگردان، 45 روز پس از کاشت آفتابگردان) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد تاثیر گیاهان پوششی بر روی عملکرد دانه، درصد و عملکرد پروتئین، وزن خشک اندام های هوایی، وزن خشک طبق و ارتفاع آفتابگردان، معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه درآغاز در تیمار شاهد 1 و به میزان 3/ 4053 کیلوگرم در هکتار و پس از آن در تیمارهای گیاهان پوششی گندم و چاودار به ترتیب به میزان 7/ 3916 و 3/ 3798 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. بیشترین درصد پروتئین (51/ 42 درصد) و عملکرد پروتئین (69/ 1 تن در هکتار) در تیمار شاهد 1 (بدون گیاه پوششی، با وجین کامل علف هرز) مشاهده شد، همچنین بیشترین ارتفاع آفتابگردان (73/ 173سانتی متر) مربوط به کشت همزمان گیاهان پوششی با آفتابگردان بود. بیشترین میانگین وزن تک دانه در مدیریت مالچ زنده در تاریخ کاشت همزمان (087/ 0 گرم در متر مربع) و در مدیریت مالچ غیر زنده در تاریخ کشت 45 روز پس به میزان(089/ 0 گرم در متر مربع) مشاهده شد. تاثیر متقابل گیاهان پوششی و تاریخ کاشت نیز تاثیر معنی داری بر تراکم و وزن خشک علف های هرز نشان دادند، به طوری که کمترین تراکم و وزن خشک کل علف های هرز به ترتیب در گیاهان پوششی چاودار، گندم، جو و در تاریخ کاشت همزمان مشاهده شد. بیشترین تراکم و وزن خشک علف های هرز نیز در تیمار شاهد 2 (بدون گیاه پوششی، بدون وجین علف هرز) مشاهده شد.
زبان:
فارسی
صفحه:
114
لینک کوتاه:
magiran.com/p1456211 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.