حفاظت و امنیت اطلاعات با ارائه الگوی مفهومی مهندسی اجتماعی

پیام:
چکیده:
موضوع مهندسی اجتماعی که به عنوان هنر بهر هبرداری از رفتارهای آسی بپذیر انسا نها برای ایجاد شکاف امنیتی بدون هیچ ظن و گمانی از سوی فرد شناخته می شود، امروزه به عنوان یکی از مباحث مهم در حوزه امنیت سازما نها مطر حشده است. رشد و توسعه فناوری اطلاعات و تکنولوژ ی های سازمان باعث شده تا فرص تهای بسیاری برای سوءاستفاده از اطلاعات و افراد در سازما نها ایجاد شود. سوال اصلی تحقیق این است که امنیت اطلاعات در برابر حملات مهندسی اجتماعی چگونه قابل محافظت است. تحقیقات گذشته می تواند بیانگر مسیر طی شده در فرآیند رشد مهندسی اجتماعی باشد. از همین رو ضمن اشاره به برخی از مه مترین تحقیقات انجا مشده در این حوزه، مبانی نظری تحقیق بیان شدند تا بتوانند آشنایی بیشتری نسبت به موضوع برای مخاطبان ایجاد نمایند. روش تحقیق توصیفی کیفی است و رویکرد شبه آماری و فن تحلیل محتوا برای بررسی داده ها مورداستفاده قرارگرفته است، ه مچنین از مدل تحقیق به عنوان ساختار مصاحبه استفاد هشده ولی پاس خهای مصاحبه شوندگان باز در نظر گرفته شد تا ابعاد جدیدی از موضوع شناسایی و کشف شود. نتیجه گرفته شد که افراد، مه مترین عنصر آسی بپذیر در سازمان در برابر حملات مهندسی اجتماعی هستند. پیوس تهای ایمیل رامی توان به عنوان مه مترین روش حمله در داخل کشور قلمداد کرد. از سوی دیگر آموزش به عنوان مه مترین راهبرد دفاعی باید موردتوجه سازما نها قرار گیرد. خسار تهای مالی نیز مه مترین آسیبی هستند که حملات به سازمان ها وارد می کنند.
زبان:
فارسی
صفحه:
65
لینک کوتاه:
magiran.com/p1456420 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.