مقایسه قدرت عضلات مجموعه شانه در بازیکنان زن نخبه والیبال با توجه به موقعیت قرارگیری کتف

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
تغییر مکان استخوان کتف بر روی عملکرد عضلات اطراف کمربند شانه، به ویژه عضلات ثابت کننده کتف تاثیر می گذارد. هدف از تحقیق حاضر مقایسه قدرت عضلات مجموعه شانه در بازیکنان زن نخبه والیبال با توجه به موقعیت قرارگیری استخوان کتف است.
روش کار
24 زن نخبه بازیکن والیبال با دامنه سنی 20 تا 30 سال و سابقه 5 سال بازی در لیگ برتر به صورت غیر تصادفی و هدف دار انتخاب شدند. آزمودنی ها پس از همگن شدن از حیث قد، وزن و عرض شانه، بر اساس فاصله استخوان های کتف به دو گروه کتف نزدیک (با فاصله کتفی بین 16 تا 18 سانتی متر) و کتف دور (با فاصله کتفی بیشتر از 18 سانتی متر) تقسیم شدند. از تست حرکت جانبی استخوان کتف کیبلر برای ارزیابی موقعیت استخوان کتف و از دینامومتر MIE جهت اندازه گیری قدرت عضلات مجموعه شانه در حرکات فلکشن، اکستنشن، آبداکشن، آداکشن، چرخش داخلی، چرخش خارجی، آبداکشن افقی و پروتراکشن کتف و آداکشن افقی و ریتراکشن کتف، استفاده شد. از تی مستقل و زوجی برای بررسی تفاوت های بین دو گروه و تفاوت نسبت قدرت عضلات و مقایسه سمت غالب و غیر غالب در سطح معنی داری استفاده گردید (0/05>p).
یافته ها
بین دو گروه کتف دور و کتف نزدیک فقط در حرکت ریتراکشن اختلاف معنی دار وجود داشت (0/001= p) بدین معنی که گروه کتف دور از قدرت حرکت ریتراکشن بیشتری برخوردار بودند. در هر دو گروه سمت غالب قوی تر از سمت غیر غالب بود (0/05>p) و در بررسی نسبت قدرت عضلات آگونیست به آنتاگونیست، به جز در نسبت حرکت پروتراکشن به ریتراکشن در گروه کتف نزدیک که به طور معنی داری بالاتر از گروه کتف دور بود (0/001= p)، در بقیه حرکات تفاوتی در نسبت قدرت عضلات مجموعه شانه بین دو گروه مشاهده نشد.
نتیجه گیری
نتایج نشان داد که از بین حرکات به اجرا درآمده توسط دو گروه ورزشکار نخبه، فقط در حرکت ریتراکشن در گروه کتف دور و نسبت حرکت پروتراکشن به ریتراکشن در گروه کتف نزدیک، بین دو گروه اختلاف معنی دار مشاهده شد. فاصله کتف ها در مقایسه دو گروه، تاثیری بر سمت غالب و غیر غالب نداشته، چراکه در هر دو گروه، سمت غالب قدرت بیشتری از سمت غیر غالب داشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
97 -107
لینک کوتاه:
magiran.com/p1456519 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!