بررسی تاثیر مهندسی ارزش بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: بانک های دولتی شهر تبریز)

پیام:
چکیده:
شناسایی و بهسازی عوامل موثر بر عملکرد سازمانی پیش نیاز اساسی حفظ بقا و اثربخشی سازمان ها در دنیای رقابتی امروزی به شمار می رود. هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر مهندسی ارزش بر عملکرد سازمان در بانک های دولتی شهر تبریز است. چارچوب نظری پژوهش بر اساس مدل عملیاتی مهندسی ارزش آیر و مدل عملیاتی عملکرد سازمانی کاپلان و نورتون تنظیم شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان بانک های دولتی تبریز است. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 215 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد بر اساس مولفه های مربوط به متغیرهای عملکرد سازمانی و مهندسی ارزش استفاده شده است. قابلیت اعتماد پرسش نامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد مهندسی ارزش بر عملکرد سازمانی بانک های دولتی شهر تبریز تاثیر دارد. همچنین مهندسی ارزش بر ابعاد رضایت کارکنان، نتایج مالی/ بازار، رضایت مشتریان و اثربخشی سازمان تاثیر مستقیم و معنی داری دارد. مقایسه میانگین رتبه های مربوط به هر یک از ابعاد عملکرد سازمان نشان می دهد رضایت مشتریان در رتبه اول اهیمت و رضایت کارکنان، اثربخشی سازمان و نتایج مالی/ بازار در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
زبان:
فارسی
صفحه:
23
لینک کوتاه:
magiran.com/p1456955 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.