بررسی کارایی فرآیند الکتروفنتون و الکتروکواگولاسیون با الکترود های آهن در حذف رنگ اسید بلک 1 از محیط های آبی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
فرآیند های الکتروشیمیایی به طور موثری برای حذف مواد آلی در محیط های آبی استفاده شده اند. در مطالعه حاضر کارایی فرآیند الکتروفنتون و الکتروکواگولاسیون با الکترود آهن در حذف رنگ اسید بلک 1 از محیط های آبی مورد بررسی قرار گرفت.
روش کار
این مطالعه تجربی در یک راکتور منقطع انجام و تاثیر پارامترهایی نظیر pH، زمان، ولتاژ، غلظت رنگ و H2O2 و حذف COD مطالعه شد. در فرآیند الکتروفنتون H2O2 به صورت شیمیایی اضافه شد، در صورتی که از الکترود آند آهن به عنوان منبع یون فروس استفاده شد.
یافته ها
نتایج نشان داد در فرآیند الکتروفنتون،pH، ولتاژ و غلظت H2O2 پارامترهای اصلی بودند؛ شرایط بهینه، در pH 3، غلظت 100 mg/lH2O2 و ولتاژ 20 بدست آمد. باافزایش pH از 3 به 11 و ولتاژ از 20 به 40 کارایی حذف کاهش یافت، اما در فرآیند الکتروکواگولاسیون، حداکثر کارایی در pH 7 بدست آمد.
نتیجه گیری
فرآیند الکتروفنتون و الکتروکواگولاسیون با استفاده از الکترودهای آهن برای تجزیه رنگ و تصفیه فاضلاب های رنگی، فرآیندی مناسب است.
زبان:
فارسی
صفحات:
355 -366
لینک کوتاه:
magiran.com/p1457084 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.