بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری های قلبی و عروقی کارکنان مرکز بهداشت استان خوزستان با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
امروزه بیماری های قلبی و عروقی علت اصلی ناتوانی و مرگ و میر در بسیاری از کشورها به شمار می رود، به طوری که بیش از 19 درصد جمعیت کشور مبتلا به بیماری های قلبی و عروقی هستند. لذا این مطالعه با هدف تعیین عوامل مرتبط با رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری های قلبی و عروقی و با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی طراحی و اجرا شده است.
روش کار
در این مطالعه مقطعی تعداد 92 نفر از کارکنان مرکز بهداشت استان خوزستان با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها از پرسشنامه طراحی شده بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی که به صورت خود ایفا تکمیل گردید (78/0=α)، استخراج و برای تجزیه و تحلیل از آزمون های توصیفی و تحلیلی در نرم افزار SPSS-20 استفاده گردید.
یافته ها
میانگین سنی شرکت کننده ها 17/39 سال بود، که 3/54 آنها زن بودند. 8/72 درصد متاهل بوده و اکثر آنها (1/76 درصد) دارای تحصیلات دانشگاهی بودند. میانگین نمره حساسیت درک شده 7/1±54/13، شدت درک شده12/2±65/16، منافع درک شده 43/2±83/15، موانع درک شده 79/1±63/12 و رفتار پیشگیری کننده از بیماری های قلبی و عروقی 21/1±56/2 بود. در بین متغیرهای الگوی مورد بررسی، تنها همبستگی معنی داری بین سازه موانع درک شده با رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری های قلبی و عروقی مشاهده گردید(05/0p<). در رگرسیون نیز مشخص شد که سن و موانع درک شده پیشگویی کننده مناسبی برای رفتار پیشگیری کننده از بیماری های قلبی و عروقی می باشند.
نتیجه گیری
بر اساس نتایج به دست آمده، با ارائه آموزش های لازم با تاکید بر کاهش موانع در انجام رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری های قلبی و عروقی می توان شاهد بهبود عملکرد واحدها در خصوص این رفتارها بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
367 -377
لینک کوتاه:
magiran.com/p1457086 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.