بررسی آثار گرد و غبار ناشی از صنایع سیمان بر تنوع و تراکم پوشش گیاهی مطالعه موردی: کارخانه سیمان شاهرود

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
کارخانه های سیمان یکی از منابع عمده آلودگی هستند. رسوب غبار سیمان بر روی فتوسنتز، ترشح و باروری گیاه تاثیرگذار است. افزایش غلظت غبار در هوا باعث کاهش شدید قابلیت فتوسنتز در برگ ها، بسته شدن روزنه های برگ ها و به طور عمده کاهش رشد و باروری گیاهان می شود.
روش کار
در این مقاله اثر ذرات گرد و غبار ناشی از کارخانه سیمان شاهرود بر تنوع و تراکم پوشش گیاهی مورد بررسی قرار گرفته است. جهت بررسی تنوع گونه های گیاهی و ارزیابی تیپ غالب گیاهی از روش کوادرات استفاده شد. نوع و مقدار رسوب گرد و غبار موجود بر گیاهان و تنوع و تراکم گیاهان در فواصل و جهات مختلف از منبع انتشار اندازه گیری شد.
یافته ها
نمونه های حاصل از آنالیز غبار موجود بر گیاهان نشان داد که مهمترین عنصر نمایش دهنده بار آلودگی اکسید کلسیم است. نتایج حاصل از ارزیابی تراکم گیاهان مرتعی، میزان ذرات رسوب یافته بر روی گیاهان و تنوع پوشش گیاهی نشان می دهد که بین تنوع و تراکم پوشش گیاهی با رسوب ذرات گرد و غبار خروجی از دودکش های کارخانه یک همبستگی معکوس برقرار است.
نتیجه گیری
هر قدر از منبع انتشار ذرات دورتر می شویم میزان رسوب ذرات کاهش و تنوع و تراکم پوشش گیاهی افزایش می یابد. در اطراف کارخانه میزان رسوب ذرات بیشتر و تنوع گونه ها کمتر می شود. در این منطقه تعدادی از گونه های مقاوم مثل ورک و درمنه جایگزین می شوند.
زبان:
فارسی
صفحات:
429 -438
لینک کوتاه:
magiran.com/p1457098 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.