بررسی مقایسه ای تاثیر پد ژل سرما و روغن زیتون موضعی بر بهبود زخم ناشی از اپی زیاتومی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

اپی زیوتومی مانند هر زخم دیگری می تواند دچار عفونت یا تاخیر در ترمیم شود. از آنجا که روغن زیتون اثر ضدمیکروبی و ترمیم زخم دارد، این مطالعه به منظور مقایسه تاثیر پد ژل سرما و روغن زیتون موضعی بر بهبود زخم اپی زیوتومی در زنان نخست زا انجام شد.

مواد و روش ها

این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 90 زن نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام شد. نمونه ها به روش تخصیص تصادفی به دوگروه گیرنده پد ژل سرما (به مدت 20 دقیقه، 12 ساعت اول پس از زایمان و سپس در صورت لزوم تا 10 روز پس از زایمان) و روغن زیتون موضعی (2 بار در روز، 12 ساعت اول پس از زایمان و سپس طی 10 روز پس از زایمان) تقسیم شدند. ارزیابی بهبود زخم با مقیاس ریدا، طی 12 ساعت اول و روزهای پنجم و دهم صورت گرفت. (IRCT:201409164529N12)

یافته ها

دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک و سایر متغیرهای مداخله گر اختلاف آماری معنی داری نداشتند. بین گروه های پد ژل سرما و روغن زیتون از نظر قرمزی روز دهم پس از زایمان (0/04 p=) تفاوت معنی دار وجود داشت. میانگین نمره ریدا در گروه پد ژل سرما (1/13±1/02) و در گروه روغن زیتون (0/97±0/84) می باشد و در بررسی روز دهم پس از زایمان میانگین نمره ریدا در گروه پد ژل سرما (0/96±0/47) و در گروه روغن زیتون (0/5±0/2) بود.

نتیجه گیری

بر اساس نتایج این مطالعه، روغن زیتون می تواند به عنوان ارتقادهنده بهبود زخم ناشی از اپی زیوتومی در زنان نخست زا پیشنهاد گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
7 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1457416 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.