حاکمیت فناوری اطلاعات در بیمارستان های آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران: یک مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:
مقدمه
حاکمیت فناوری اطلاعات به چگونگی مدیریت فناوری اطلاعات و روش هم راستا نمودن تصمیمات مرتبط با فناوری اطلاعات با فرآیندها، منابع و مسئولیت ها اشاره می نماید. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت موجود حاکمیت فناوری اطلاعات در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام گرفت.
روش
پژوهش حاضر، مطالعه کیفی از نوع کاربردی است. در گام اول جامعه پژوهش شامل مستندات مرتبط در مراکز تحت مطالعه و در گام دوم مسئولین واحد فناوری اطلاعات، رایانه، انفورماتیک و مدیران بیمارستان شاغل در مراکز بودند. ابزار گردآوری داده در گام اول فرم گردآوری داده و در گام دوم راهنمای مصاحبه بود. اسناد مورد تحلیل محتوایی قرار گرفت و تمامی گزاره ها استخراج شد. در نهایت، داده ها پردازش و نتایج تفسیر گردید. پس از جمع آوری مصاحبه ها، داده ها شناسایی، کدگذاری و طبقه بندی شدند. سرانجام، زیر موضوع ها ترکیب، موضوع ها انتخاب و به تحلیل موضوعی منجر شد.
نتایج
رشته تحصیلی 40 درصد مسئولین واحد فناوری اطلاعات مراکز تحت مطالعه، رایانه با گرایش نرم افزار و 40 درصد مدیران مراکز فارغ التحصیل رشته پزشکی بودند. نتایج نشان داد رئیس، مدیر، مسئول واحد فناوری اطلاعات و مدیر اداره آمار و فناوری اطلاعات در بیشتر حوزه های مرتبط با فناوری تصمیم گیری می نمودند. همچنین در برخی از مراکز شرح وظایفی از طرف مسئول واحد فناوری اطلاعات با تایید مدیریت بیمارستان در اختیار کارکنان واحد قرار می گرفت.
نتیجه گیری
ساختار واحد فناوری اطلاعات در مراکز تحت مطالعه، ساختاری مبهم و پیچیده بود، به طوری که متولی، سیاست گذاران، مجریان و بهره برداران فناوری اطلاعات بیمارستان ها دقیقا مشخص نبودند.
زبان:
فارسی
صفحه:
94
لینک کوتاه:
magiran.com/p1460213 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.