ارزیابی متغیرهای پیش آگهی در رده بندی نرخ بقای بیماران مبتلا به سرطان ریه با استفاده از مدل درخت تصمیم در استان آذربایجان غربی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
عزت نفس موجب ارتقای سلامت روان می گردد. مطالعات نشان داده عزت نفس دانشجویان پرستاری، به خصوص جنس مونث در سطح مطلوبی نیست.انجام برنامه های ورزشی نقش مهمی در افزایش عزت نفس دارد. لذا،، مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرینات پیلاتس بر عزت نفس دانشجویان دختر پرستاری انجام گردید. سرطان ریه به علت شانس پایین زنده ماندن از مهم ترین و کشنده ترین نوع سرطان محسوب می شود و بیشترین میزان مرگ ومیر را در مقایسه با سرطان های سینه، پروستات و سایر سرطان های چندگانه دارد. هدف از این مطالعه، تحلیل داده های بقای بیماران مبتلا به سرطان ریه در استان آذربایجان غربی می باشد.
مواد و روش ها
در این مطالعه همگروهی تاریخی اطلاعات مربوط به 355 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان های استان آذربایجان غربی در فاصله سال های 93-1386 مورد بررسی و وضعیت بقای بیماران تا پایان خرداد 1393 مورد پیگیری قرارگرفت. داده ها شامل اطلاعات دموگرافی و هیستوپاتولوژیک هستند. زمان بقای بیماران از زمان تشخیص تا مرگ یا پایان مطالعه در نظرگرفته شد. برای تحلیل داده ها و رده بندی بیماران از مدل درخت تصمیم استفاده گردید. کلیه ی تحلیل ها با استفاده از نرم افزار R صورت گرفت.
یافته ها
میانگین و میانه ی زمان بقا برای 355 بیمار مبتلا به سرطان ریه به ترتیب 13 ماه و 4/8 ماه برآوردگردید. احتمال بقای 1ساله 39 درصد بوده و تنها 7 درصد از بیماران، بقای 3 ساله را تجربه کرد بودند. مدل درخت تصمیم متغیرهای وضعیت درمان،(EasternCooperativeOncology Group (ECOG، وضعیت سیگاری بودن، سن تشخیص بیماری و مرحله ی تومور به عنوان متغیرهای مهم شناسایی کرد.
نتیجه گیری
استفاده از مدل درخت رده بندی، می تواند منجر به شناسایی ریسک فاکتورهای مهم و موثر بر بقای بیماران شود و شناسایی این عوامل در بیماران سرطانی می تواند باعث جلوگیری از پیشرفت بیماری شده و زمان بقای بیماران را افزایش دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
549 -566
لینک کوتاه:
magiran.com/p1461015 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.