بررسی شاخص دندان های پوسیده، از دست رفته و ترمیم شده (DMFT) در بین دانش آموزان 12-7 ساله شهر بندرعباس در سال 1392

پیام:
چکیده:
مقدمه
لازمه اقدامات پیشگیری از بیماری های دهان و دندان در هر منطقه، شناخت وضعیت موجود آن منطقه است. معاینه دندانپزشکی و تعیین شاخص DMFT یکی از موثرترین راه تعیین وضعیت سلامت دهان و دندان جامعه است. مطالعه حاضر با هدف تعیین شاخص دندانهای پوسیده، از دست رفته و ترمیم شده (DMFT) در دانش آموزان 7-12 ساله شهر بندرعباس در سال 1392 انجام شد.
روش ها
این مطالعه به روش توصیفی - تحلیلی از نوع مقطعی و با استفاده از تکنیک مصاحبه، معاینه و ثبت اطلاعات در فرم های اطلاعاتی انجام شد. جامعه مورد برررسی شامل 768 (384 دختر و 384 پسر) دانش آموزان 7-12 ساله شهر بندرعباس بود که به صورت تصادفی - خوشه ایانتخاب شدند و ارتباط عوامل مختلف بر روی DMFT همچون جنس، سن مورد بررسی قرار گرفت. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS 20 و آزمون Chi- Square مورد بررسی قرار گرفتند و تفاوت ها در هر نقطه P<0/05 معنی داری تلفی گردید.
نتایج
میانگین DMFT کل 1/8 با انحراف معیار 1/87 بود که به تفکیک جنسیت در پسر و دختر به تربیت برابر 1/98 با انحراف معیار 1/84 و 1/61 با انحراف معیار 1/89 بود. آزمون های آماری نشان دادند که بی شاخص میانگین DMFT و سن و جنس رابطه آماری معنی داری وجود دارد.
نتیجه گیری
مطالعه حاضر نشان داد که اگرچه شیوع پوسیدگی دندان در بین دانش آموزان 7-12 ساله شهر بندرعباس نسبت به دانش آموزان دختر بیشتر بوده و این اختلاف از نظر آماری نیز معنی دار شده است. اما شیوع پوسیدگی در هر دو جنس بیشتر از حد استانداردهای جهانی می باشد.بنابراین بهبود در ارائه خدمات دندان پزشکی، برنامه ریزی و انجام مواردی از قبیل آموزش، پیشگیری و درمان به منظور سلامت دهان و دندان کودکان در آینده کاملا ضروری به نظر می رسد.
زبان:
فارسی
صفحات:
21 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p1461850 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!