نقش عوامل روانی-اجتماعی در تهوع و استفراغ بارداری

پیام:
چکیده:
مقدمه
تهوع-استفراغ از شایعترین مشکلات بارداری است که تاثیر منفی بر کیفیت زندگی زنان دارد. با توجه به اهمیت شناسایی عوامل موثر بر بروز تهوع-استفراغ بارداری، بر آن شدیم که عوامل روانی–اجتماعی شامل اضطراب، افسردگی، استرس اختصاصی بارداری، وضعیت اقتصادی-اجتماعی و حمایت اجتماعی را در زنان باردار با تهوع -استفراغ بارداری را بررسی نماییم.
روش کار
این پژوهش از نوع علی–مقایسه ای است. 200 زن باردار زیر 12 هفته انتخاب شدند. تمام زنان چهار پرسشنامه تجربه بارداری(PES)، افسردگی اضطراب و استرس(DASS-21)، پرسشنامه حمایت اجتماعی(SSQ) و پرسشنامه دموگرافیک و مقیاس سنجش بصری تهوع را تکمیل کردند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای آماری ضریب همبستگی، کای اسکور، آنالیز رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد.
نتایج
نتایج این مطالعه نشان می دهد اکثریت زنان باردار(87 %) از تهوع-استفراغ خفیف تا متوسط رنج می برند. در زنان باردار با تهوع-استفراغ بارداری میزان عوامل روانی استرس بارداری (5/ 85 % در مقابل5/ 14 %)، افسردگی (9/ 88 % در مقابل 1/ 11 %)، اضطراب (8 /68 % در مقابل 2/ 31 %)، حمایت اجتماعی پایین(1 /68 % در مقابل 9/ 31 %) و وضعیت اقتصادی–اجتماعی پایین (3 /73 % در مقابل 7/ 26 %) بطور معناداری بیشتر می باشد. در آنالیز رگرسیون، مهمترین پیشگویی کننده های مثبت تهوع-استفراغ بارداری استرس اختصاصی بارداری (67/ 2=&beta)، بود. همچنین، پیشگویی کننده های منفی تهوع-استفراغ بارداری، حمایت اجتماعی (227/ 0-=&beta) و طبقه اقتصادی اجتماعی (58/ 0-=&beta). بودند
نتیجه گیری
زنان باردار دارای تهوع -استفراغ نسبت به زنان باردار بدون تهوع و استفراغ بارداری، استرس اختصاصی بارداری، افسردگی و اضطراب بیشتری را تجربه می کنند. همپنین، از حمایت اجتماعی پایین تر و سطح اقتصادی–اجتماعی پایین تری برخوردارهستند. این مطالعه توصیه می کند که مشاورین سلامت مادران، به نقش عوامل روانی-اجتماعی استرس بارداری، حمایت اجتماعی و طبقه اقتصادی-اجتماعی در پیشگیری و درمان زنان با تهوع-اسفراغ بارداری توجه کنند.
زبان:
فارسی
صفحه:
63
لینک کوتاه:
magiran.com/p1462392 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.