آزمون فرضیه کارایی ضعیف در بازار نفت خام: مطالعه موردی سبد نفت اوپک، برنت و WTI

پیام:
چکیده:
با توجه به اهمیت و جایگاه قیمت نفت در اقتصاد، هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی فرضیه کارایی ضعیف در بازارهای اصلی نفت خام اوپک، برنت و WTI است. برای این منظور، از دو روش موجک ها و حرکت بروانی کسری و داده های روزانه قیمت نفت برای دوره 2003:1 – 2013:9 استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که سری زمانی قیمت نفت سبد اوپک و برنت، دارای وابستگی بلندمدت است. به این مفهوم که با توجه به این نتایج، فرضیه کارایی ضعیف در بازار نفت خام و در قیمت های سبد نفتی اوپک و برنت رد می گردد؛ اما شواهدی برای رد این فرضیه برای نفت WTI بدست نیامد. علاوه بر پیش بینی پذیری، یکی دیگر از پیامدهای وجود وابستگی بلندمدت و عدم وجود کارایی در یک سری زمانی این است که اثر یک تکانه بر قیمت نفت، به واسطه عواملی مانند بروز جنگ و یا بحران های مالی بین المللی، تا مدتی طولانی باقی خواهد ماند. بنابراین، توجه به این موارد در تعیین مخارج عمومی و سرمایه گذاری ها توسط دولت، مهم ترین پیشنهادهای این پژوهش را تشکیل می دهند.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p1463008 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!