پهنه بندی خطر و خسارت زمین لغزش

پیام:
چکیده:
تحقیق پیش رو بر تهیه ی نقشه ی پهنه بندی خطر و خسارت زمین لغزش در حوضه ی آبخیز بحرانی زیارت گرگان متمرکز شده است. نقشه ی شدت خسارت زمین لغزش از معادله ی وارنس (معادله ی عمومی ریسک) و از ترکیب سه نقشه ی خطر، عناصر در معرض خطر و درجه ی آسیب پذیری تهیه می شود. برای پهنه بندی خطر زمین لغزش از دو روش آماری چند متغیره (رگرسیون لجستیک) و مدل LNRF استفاده شده است. پس از اعمال نرخ به طبقات پارامترها، نقشه ی شدت خطر زمین لغزش برای هر یک از مدل ها تهیه شد. مدل برتر به وسیله ی چهار شاخص جمع کیفیت ها (Qs)، دقت نتایج پیش بینی شده (P)، ROC و آزمون کای اسکوئر انتخاب شد و مبنای تهیه ی نقشه ی خسارت قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که مدل رگرسیون لجستیک برای پهنه بندی خطر زمین لغزش کارایی بیشتری دارد و 62/13 درصد و 04/9 درصد از حوضه ی آبخیز زیارت شامل روستای زیارت به ترتیب در پهنه ی خطر و خسارت زیاد و خیلی زیاد قرار می گیرند.
زبان:
فارسی
صفحات:
51 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p1464210 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.