همبستگی تنیدگی پس از زایمان و حمایت اجتماعی در زنان نخست زای

پیام:
چکیده:
مقدمه
حمایت اجتماعی در سازگاری زنان با تنیدگی های پس از زایمان برای قبول نقش جدید و ارائه مراقبت بهتر به نوزاد و حفظ سلامت مادران بسیار اهمیت دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین همبستگی تنیدگی پس از زایمان و حمایت اجتماعی در زنان نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان انجام شد.
مواد و روش ها
این پژوهش یک مطالعه توصیفی-همبستگی است که بر روی160 نفر از زنان نخست زایی که برای دریافت مراقبت های پس از زایمان به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1393 مراجعه کرده اند، به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. پرسشنامه های داده ها شامل پرسشنامه جمعیت شناختی، «مقیاس تنیدگی پس از زایمان» (Postpartum Stress Scale -PSS)، و «پرسشنامه حمایت اجتماعی پس از زایمان» Questionnaire Postpartum)(Social Support بود. روایی محتوا و پایایی به روش آلفای کرونباخ اندازه گیری و تایید شد. داده ها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
بین حمایت اجتماعی و تنش های پس از زایمان رابطه معکوس و معناداری وجود داشت (P=0.0001، r=-0.62). بر اساس آزمون آنالیز رگرسیون نمره حمایت اجتماعی، طول مدت ازدواج، جنسیت نوزاد، قومیت مجموعا 55 درصد تغییرات نمره تنیدگی پس از زایمان را تبیین می کنند.
نتیجه گیری
حمایت های اجتماعی، جنسیت نوزاد، طول مدت ازدواج و قومیت در پیش بینی تنیدگی پس از زایمان نقش مهمی داشتند. لذا افزایش حمایت های اجتماعی در برنامه های مراقبتی پس از زایمان پیشنهاد می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
40 تا 49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1465712 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!