مدل شبکه ی لجستیک معکوس چندمحصولی - چندسطحی در شرایط احتمالی

پیام:
چکیده:

به منظور مدیریت جریان بازگشت محصول از شبکه ی لجستیک معکوس استفادهمی شود. در این نوشتار یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح احتمالی شبکه یلجستیک معکوس ارائه می شود، که یک چارچوب تصمیم گیری برای بهینگی معیارهای عملکرد هزینه و مجموع زمان های تاخیر است. در مدل پیشنهادی نرخ تقاضا و محصولات برگشتی احتمالی است، و چند محصول با سطوح کیفیت متفاوت از مراحل متفاوت زنجیره ی تامین، مانند مراکز مشتریان، بازارثانویه، مواد بازیافتی جمع آوری و بین سایر مراکز توزیع می شود. هرکدام از مراکز با توجه به سطوح کیفیت دارای چند سطح ظرفیت است. درنتیجه مدل پیشنهادی این نوشتار به مسائل واقعی شبیه تر است. برای تحلیل مدل چند مثال عددی با استفاده از نرم افزار G A M s به صورت دقیق حل شده است. با توجه به N P-H a r d بودن مسئله، یک الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر N S G A-I I توسعه یافته که برای تنظیم پارامترها، روش تاگوچی در طراحی آزمایش ها به کار رفته است.

زبان:
فارسی
صفحات:
53 -64
لینک کوتاه:
magiran.com/p1466084 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.