اثر دو جدایه ی Pseudomonas fluorescens تولیدکننده ی DAPG در مهار پوسیدگی ریشه و طوقه ی خیار با عامل Phytophthora drechsleri

پیام:
چکیده:

Phytophthora drechsleriیکی از بیمارگرهای خاکزاد مهم در ایران محسوب می شود که منجر به به روز بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه روی خیار می شود. اخیرا مهار زیستی این بیماری به وسیله ریزوباکتری های محرک رشد گیاه از جمله سودومونادهای فلورسنت به عنوان روش جایگزین برای قارچ کش های شیمیایی مورد توجه قرارگرفته است. در پژوهش تحقیق حاضر اثر آنتاگونیستی دو جدایه از (Pseudomonas fluorescens (F117 و F133 تولید کننده ی آنتی بیوتیک DAPG علیه بیمارگرP. drechsleri در شرایط آزمایشگاه با روش های مختلف و همچنین در گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که جدایه های مورد استفاده با دارا بودن مکانیسم های بیوکنترلی متعدد از قبیل آنتی بیوز، تولید سیدروفور، سیانید هیدروژن و همچنین تولید آنزیم های پروتئاز، لیپاز و حل کننده فسفات، به صورت مطلوبی توانستند در شرایط گلخانه و آزمایشگاه، بیماری یادشده را کنترل کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
45 -56
لینک کوتاه:
magiran.com/p1466198 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.